แผนการเรียนการสอน

โรงเรียน : ชุมพลโพนพิสัย                                                                                 ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ชื่อวิชา : ชีววิทยา  ( biology )

รหัสวิชา : 4031102             หน่วยกิต : 2(1-2 )          ภาคการศึกษาที่ : 2       ปีการศึกษา : 2553

ระยะเวลา : 9 สัปดาห์                                                     อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวพนิดา  ทัศนิยม

วันและเวลา : วันอังคาร  เวลา 08.30-10.00 น.

 

คำอธิบายรายวิชา     ชีววิทยา   เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง

            ศึกษา  วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต  ซึ่งสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยที่ต้องใช้พลังงานและพลังงานที่ใช้นั้นต้องเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หรือในร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง  เป็นหน่วยที่สามารถจับพลังงานแสงอาทิตย์  แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสารอาหารได้

 

จุดประสงค์ของวิชา  

           จุดประสงค์ของวิชา  ชีววิทยา  เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถของนักเรียนในด้านการศึกษาตามรายวิชาของชีววิทยา  ซึ่งสามารถได้ทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  และนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้โดยการรู้ความหมายของชีววิทยา ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
 2. สามารถรู้ความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้สื่อนวัตกรรมมาเ)นสื่อในการเรียนการสอน

 

หัวข้อเรื่อง                                                                

 1. การสังเคราะห์ด้วยแสง
 2. การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
 3. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 4. กลไกเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4
 5. กลไกเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM
 6. โฟโตเรสพิเรชั่น
 7. รงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
 8. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
 9. การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

             1.   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   ศึกษาค้นคว้าในกลุ่ม  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

              2.  วิเคราะห์  วิจารณ์ในสิ่งที่ศึกษาแต่ละสัปดาห์  อภิปรายเป็นกลุ่มและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

              3.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละสัปดาห์

 

สื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน

 1. หมึกพิมพ์
 2. แผ่นใส   เครื่องฉายข้ามศรีษะ
 3. กระดาน
 4. สื่อผสมทาง  power  point
 5. สื่อหลายมิติ

 

เกณฑ์การประเมิน

 1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                                               
 2. การตอบคำถาม
 3. การทำแบบทดสอบ
 4. การศึกษาค้นคว้าและนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
 5. การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน
 6. การแต่งการของนักเรียนในชั้นเรียน

 

ระดับคะแนน

 1. ระดับคะแนนเกรด   4                 เมื่อได้คะแนนช่วง  80-100
 2. ระดับคะแนนเกรด    3.5            เมื่อได้คะแนนช่วง   75-79
 3. ระดับคะแนนเกรด    3                เมื่อได้คะแนนช่วง   70-74
 4. ระดับคะแนนเกรด     2.5           เมื่อได้คะแนนช่วง    65-69
 5. ระดับคะแนนเกรด     2           เมื่อได้คะแนนช่วง    60-64
 6. ระดับคะแนนเกรด     1.5           เมื่อได้คะแนนช่วง   55-59
 7. ระดับคะแนนเกรด      1              เมื่อได้คะแนนช่วง     50-54

 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

 

ครั้งที่

//

เนื้อหา

จุดประสงค์

กิจกรรม

สื่อประกอบการเรียนการสอน

การประเมินผล

           1

อ.1/ธ.ค/52

( 08.30-10.00 )

แนะนำรายวิชา ชีววิทยา

-สามารถทราบการศึกษา            ของสิ่งมีชีวิตได้

-สามารถทราบถึงการศึกษาของการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-ทราบเกณฑ์การให้คะแนนและกิจกรรมการเรียนการสอน

-แนะนำรายวิชาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและกิจกรรมการเรียนการสอน

-การเรียนการสอนโดยกระดานไวด์บร์อด

-เอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนและกิจกรรมการเรียนการสอน

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

           2

อ.8/ธ.ค/52

(08.30-10.00)

การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

-อธิบายความหมายและความสำคัญได้

-วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านได้

-ศึกษาการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน

-ตอบคำถามหลังการศึกษา

-ทำแบบทดสอบหลังเรียน

-เอกสารเรื่องการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

-สื่อผสม power point ในการอธิบาย

 

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

-การตอบคำถาม

-การทำแบบทดสอบหลังเรียน

          3

อ.15/ธ.ค/52

(08.30-10.00)

การสังเคราะห์ด้วยแสง

-อธิบายความหมายและความสำคัญของการศึกษารายวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-วิเคราะห์ประเภทของการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ5คนศึกษาเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-สรุปเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-ทำแบบทดสอบหลังเรียน

-เอกสารเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-สื่อผสมpower point

ในการอธิบายเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-การมีส่วนร่วมในกลุ่ม

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

-การทำแบบทดสอบหลังเรียน

          4

อ.22/ธ.ค/52

(08.30-10.00)

กลไกเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4

-สามารถอธิบายเกี่ยวกับกลไกเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช  C4ได้

-วิเคราะห์ประเภทของกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช  C4 ได้

-ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออไซด์ของพืช  C4 ได้

-แบ่งกลุ่มละ10คนศึกษาเนื้อหาและทำรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน

-ทำแบบทดสอบหลังเรียน

-สื่อผสม power point ในการนำเสนอและการอธิบาย

-เอกสารประกอบการเรียนเรื่องกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4โดยการใช้หมึกพิมพ์

-การมีส่วนร่วมในกลุ่ม

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

-การศึกษาค้นคว้าและนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

-การทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

         5

อ.29/ธ.ค/52

(08.30-10.00)

กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช  CAM

-อธิบายกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชCAM  ได้

-บอกความแตกต่างระหว่างกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM และพืชC4 ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร

-ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM

-ตอบคำถามหลังจากศึกษา

-ทำแบบทดสอบหลังเรียน

-สรุปเนื้อหาสำคัญ

-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องกลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM โดยใช้หมึกพิมพ์

-แผ่นใสและเครื่องฉายข้ามศรีษะในการอธิบาย

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การตอบคำถาม

-การทำแบบทดสอบหลังเรียน

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

 

          6

อ.5/ม.ค/53

(08.30-10.00)

สอบ  Mid  termเรื่อง

-การสังเคราะห์ด้วยแสง

-การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักวิทยาศาสตร์

-กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-กลไกการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4

-กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช  CAM

-เพื่อทดสอบความรู้ที่ศึกษามาในบทเรียน

-สอบ Midtramเก็บคะแนนรายวิชาชีววิทยา

-เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม

E-learning

-คะแนนในการสอบ midtram

      7

อ.12/ม.ค/53

(08.30-10.00)

รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-อธิบายความหมายต่างๆของรงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-สามารถแยกประเภทของรงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-ศึกษาเกี่ยวกับรงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ3คนศึกษาข้อมูลพร้อมทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

-สื่อผสม power pointในการอธิบายการนำเสนอ

-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หมึกพิมพ์

-การมีส่วนร่วมในกลุ่ม

-การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน

-การศึกษาค้นคว้าและนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

 8

อ.19/ธ.ค/53

(08.30-10.00)

ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

-อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-สามารถแยกประเภทปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้

-ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

-ตอบคำถามหลังการเรียน

-ทำแบบทดสอบหลังเรียน

-สื่อผสม power point ในการอธิบาย

-เอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยใช้หมึกพิมพ์

-แผ่นCDและเทปที่ใช้ในการเรียนการสอน

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-การทำแบบทดสอบหลังการเรียน

            9

อ.26/ม.ค/53

(08.00-10.00)

-สอบ Finalเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมา

-เพื่อทดสอบความรู้ที่เรียนมาในบทเรียน

สอบ Final

-คอมพิวเตอร์ โปรแกรม

 E-learning

-คะแนนในการสอบ Final