แผนการสอนวิชาชีววิทยา ม.5

ภาคเรียนที่         1/2553

ชื่อวิชา               ว 4018    ชีววิทยา ม. 4

หน่วยกิต            3 หน่วย (2 คาบ/ สัปดาห์)

กลุ่มผู้เรียน         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้สอน            น.ส. นภาพร  ผุยมา

วันเวลาเรียน      วันพุธ  เวลา  12.40 – 13.40 น. และวันศุกร์

                        เวลา   9.40 – 10.40 น.  อาคารเพชรอำพัน ห้อง 2206              

คำอธิบายรายวิชา  

         ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก  การสังเคราะห์ด้วยแสง การแลกเปลี่ยนแก๊ส  การคายน้ำ  และการลำเลียงสารในพืช  การสืบพันธุ์ของพืชดอก การตอบสนองของพืช  โดยให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการลงมือปฏิบัติการทดลองให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

1.       โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

2.       การสังเคราะห์ด้วยแสง

3.       การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช

4.       การสืบพันธุ์ของพืชดอก

5.       การตอบสนองของพืช

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เรื่องพันธุศาสตร์

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

2.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

3.        มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช

4.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก

5.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของพืช

6.       มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7.       มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

หน่วยที่  1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

1.1    เนื้อเยื่อของพืช

1.2    โครงสร้างและหน้าที่ของราก

1.3    โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

1.4     การเจริญเติบโตของรากและลำต้น

1.5    โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

หน่วยที่  2 การสังเคราะห์ด้วยแสง

2.1    การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.2    ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.3    รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.4    ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

หน่วยที่  3 การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ  และการลำเลียงสารในพืช

3.1    การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช

3.2    การคายน้ำของพืช

3.3    การลำเลียงน้ำของพืช

3.4    การลำเลียงแร่ธาตุของพืช

3.5    การลำเลียงอาหารของพืช

หน่วยที่  4 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

4.1    โครงสร้างของดอก

4.2    การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก

4.3    การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และวัฏจักรชีวิตของพืช

4.4    การเกิดผลและเมล็ด

4.5    การงอกของเมล็ด

4.6    การขยายพันธ์ของพืช

หน่วยที่  5 การตอบสนองของพืช

5.1    การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

ปฎิทินการเรียนการสอน

ครั้งที่

ว/ด/ป

เนื้อหารายวิชา

กิจกรรม

 

1

14/05/53

ชี้แจงจุดมุ่งหมาย  และกิจกรรมที่ใช้ใน

การเรียนการสอน

บรรยาย  อภิปราย 

*ทดสอบก่อนเรียน

 

2

21/05/53

เนื้อเยื่อของพืช

โครงสร้างและหน้าที่ของราก

บรรยาย  อภิปราย 

   กิจกรรมที่ 1

 

3

04/06/53

โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

การเจริญเติบโตของรากและลำต้น

บรรยาย  อภิปราย

   กิจกรรมเสริมครั้งที่ 1 

 

4

11/06/53

โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

บรรยาย  อภิปราย 

 

 

5

18/06/53

การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

บรรยาย  อภิปราย 

 

 

6

25/06/53

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

บรรยาย  อภิปราย 

 

 

7

02/07/53

รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

บรรยาย  อภิปราย

 

8

09/07/53

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช

บรรยาย  อภิปราย 

 

 

9

16/07/53

การคายน้ำของพืช

บรรยาย  อภิปราย 

 

 

10

23/07/53

สอบกลางภาค

 

 

11

30/07/53

การลำเลียงน้ำของพืช

การลำเลียงแร่ธาตุของพืช และการลำเลียงอาหารของพืช

บรรยาย/ อภิปราย 

 

 

12

06/08/53

โครงสร้างของดอก

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก

บรรยาย  อภิปราย 

กิจกรรมเสริมที่ 2

13

13/08/53

การถ่ายละอองเรณู  การปฏิสนธิ  และวัฏจักรชีวิตของพืช

บรรยาย/อภิปราย

 

14

20/08/53

การเกิดผลและเมล็ด

 

บรรยาย/อภิปราย

 

 

15

27/08/53

การงอกของเมล็ด

บรรยาย/อภิปราย

 

 

16

03/09/53

การขยายพันธุ์ของพืช

 

บรรยาย/อภิปราย

 

 

17

10/09/53

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

บรรยาย / อภิปราย

 

18

17/09/53

การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต

บรรยาย / อภิปราย

 

 

19

24/09/53

การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต

บรรยาย / อภิปราย

 

 

20

01/10/53

สอบปลายภาค

 

 

           

 

งานและกิจกรรมที่มอบหมาย

       1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

       2.  กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แบ่งตามเนื้อหาให้รายงาน

               -       เนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก

               -      โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น และใบ

               -      การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

               -      ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

               -      และลักษณะต่างๆเพิ่มเติมแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วร่วมกันอภิปราย

*** โดยการทำแผนเสนอPower Pointไลด์ใส่แผ่น บลูเรย์ดิส ที่มีคุณสมบัติ blu ray ใช้ลำแสงสีฟ้าในการเข้าข้อมูล โดยจะออกมาคล้ายกับ DVD แบ่งได้เป็น 3 ส่วน BD-R (Recordable), BD-RE(Rewritable) และ BD-ROM(ก็แบบ DVD-ROM) ขนาดแผ่นจะมีรูปร่างเดียวกับ DVD ส่วนด้านความจุ DVD จะอยู่ที่ 4.7GB 

ข้อดี มีความจุสูงและมีออกแบบมาให้ใช้กับ High Def videoและนำมาเสนองานที่ฉายด้วยเครื่องโปรเจกเตอร์

โปรเจกเตอร์รุ่น  P1166 และ P1266

โปรเจกเตอร์รุ่น P1166 และ P1266 เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และประสิทธิภาพที่เยี่ยมยอด ด้วย Acer ColorBoost II Technology ทำให้การนำเสนองานได้ภาพสีสัน คมชัด สดใส สมจริง เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้งานระดับมืออาชีพ ด้วยดีไซน์เรียบหรู น้ำหนักเพียง 2.5 กิโลกรัม , EcoProjection Technology ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50% ในขณะที่เครื่อง stand by และระบบ 6- segment color wheel speed ด้วยอัตราหมุนถึง 3 เท่า (9,000 r/min) ลดปัญหา rainbow effect และรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ปรับการแสดงผลโดยอัตโนมัติทั้งแบบปกติ 4:3 และ 16:9 widescreen ด้วย Acer SmartFormat Technology

ข้อดี ทำให้การนำเสนองานได้ภาพสีสัน คมชัด สดใส สมจริง เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการใช้งานระดับมืออาชีพ ด้วยดีไซน์เรียบหรู น้ำหนักเพียง 2.5 กิโลกรัม

รวมทั้งเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย

      3. กิจกรรมเสริมครั้งที่ 1ตอบโจทย์ในหนังสือ หน่วยที่1- หน่วงที่ 4

      4. ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำของพืชการลำเลียงแร่ธาตุของพืชและการลำเลียงอาหารของพืช

      5.  กิจกรรมเสริมครั้งที่2 วาดรูปแสดงโครงสร้างของดอกการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชมีดอก

       6. กิจกรรมเสริมครั้งที่ 3 ฝึกทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เว็บไซต์

http://elearning.nectec.or.th/index.php?mod=Courses&op=lesson_show&uid=&cid=116&eid=&sid=&lid=1346 

กระบวนการเรียนการสอน

       1. บรรยาย อภิปรายประกอบการเรียนการสอน

       2. ศึกษาค้นคว้า ทำรายาน

       3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น

      4. ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน

       1. หนังสือแบบเรียน

       2. ตัวอย่างและพืช

       3. โปรเจกเตอร์รุ่น P1166 และ P1266

       4. แผ่นบลูเรย์ดิส

       5. CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอoเรื่องการสืบพันของพืชดอก

การประเมินผลการเรียน

        1. สอบกลางภาค                          20%

        2. สอบปลายภาค                          40%

        3. รายงาน                                   20%         

        4. แบบฝึกหัด                              10%

        5. จิตพิสัย                                  10%

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน

    การประเมินผลการเรียนรวม แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้

                  คะแนนร้อยละ   80 - 100     ระดับผลการเรียน      4

                  คะแนนร้อยละ   79 - 75       ระดับผลการเรียน   3.5

                  คะแนนร้อยละ   74 - 70       ระดับผลการเรียน      3

                  คะแนนร้อยละ   69 - 65       ระดับผลการเรียน   2.5

                 คะแนนร้อยละ   64 - 60        ระดับผลการเรียน     2

                 คะแนนร้อยละ   59 - 55        ระดับผลการเรียน   1.5

                 คะแนนร้อยละ   54 - 50        ระดับผลการเรียน     1

                 คะแนนร้อยละ     0 - 49        ระดับผลการเรียน     0

การติดต่อผู้สอน

อาคารเพชรอำพัน ชั้น 1 ห้อง 2103

วันเวลาที่สามารถติดต่อได้ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา08.00 –16.00 น.

E-mail [email protected]