แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                                        จำนวน 3  ชั่วโมง
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ                                เวลา     1  ชั่วโมง
                        วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553                         ผู้สอน คุณครู กานดา บัวประดิษฐ์
 
สาระสำคัญ
                        ชาวพุทธมีมรรยาทอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม เป็นการผสมกันระหว่างพุทธศาสนากับสังคมไทย แสดงออกมาในรูปกริยาท่าทาง การแต่งกาย การแสดงความเคารพ ได้แก่ การกราบพระรัตนตรัย การไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ และการกราบศพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีที่ควรรักษาไว้
มาตรฐานการเรียนรู้
                        ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระการเรียนรู้
 1. การไหว้ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือ
 2. การกราบพระรัตนตรัย
 3. การกราบศพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. นักเรียนสามารถไหว้ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้ที่เคารพนับถือได้อย่างถูกต้อง
 2. นักเรียนสามารถกราบพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง
 3. นักเรียนสามมารถกราบศพได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
 1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง มรรยาทของชาวพุทธเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ
     ขั้นสอน
 1. ครูให้นักเรียนศึกษา เรื่อง มรรยาทชาวพุทธเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ จากโปรแกรมมัลติมีเดีย
 2. ครูให้นักเรียนดูท่าทางการแสดงความเคารพ พระรัตนตรัย บิดา มารดา และการกราบศพ จากการ์ตูนเลื่อนไหวในโปรแกรมมัลติมีเดีย 
 3. ครูให้นักเรียนลองทำท่าทางการแสดงความเคารพตามที่ได้ศึกษาจากการ์ตูนเลื่อนไหวในโปรแกรมมัลติมีเดีย 
 4. ครูสุ่มเลือกนักเรียน 2-3  คน ออกมาปฏิบัติให้ดูและให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันบอกว่าใครทำถูกหรือผิด และให้คำชมเชยกับนักเรียนที่ออกมาปฏิบัติให้ดู
 5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในโปรแกรมมัลติมีเดีย
     ขั้นสรุป
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียน
สื่อการสอน
 1. โปรแกรมมัลติมีเดีย
 
การวัดและประเมินผล
     วิธีการวัด / สิ่งที่วัด  
      - สังเกตการมีส่วนร่วม และพฤติกรรมการกล้าแสดงออก
      - กระบวนการทำงานว่ามีความกระตือรือร้น
     เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการกล้าแสดงออก
       - นักเรียนในแต่ละคนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง