1. ชื่อเรื่อง    ปัญหาของวัยรุ่น

 

สาเหตุหลักที่เลือกเรื่องที่ทำรายงาย

                ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคมเมือง  ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์  ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย  เช่น  ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง  ปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาความรุนแรง  เป็นต้น   ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบัน  ได้แก่  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย  และปัญหาความรุนแรง  ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาครอบครัว  สภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่ชักจูงไปในทางไม่ดี   และการใช้ความรุนแรงในสังคม

                ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มจึงคิดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น ที่เป็นปัญหา ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย มีผลกระทบต่อตัวของวัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งปัญหานี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ การศึกษาเรียนรู้ และหาแนวทางการในการแก้ปัญหาต่อไป

 

2. ประเด็นเรื่องที่ศึกษา

                1. ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย

                2. ศึกษา ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่น

                3. ศึกษาปัจจัยและสาเหตุต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น

                4. ศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น

 

2.1 ปัญหาของเรื่องที่ศึกษา

                1. ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

                2. ปัญหาการทำแท้ง  

                3. ปัญหาโรคเอดส์

                4. ปัญหาความรุนแรง  

                5. ปัญหายาเสพติด

 

 

2.2 ผลกระทบของปัญหาที่ศึกษาต่อสังคม

1. ปัญหาเรื่องของการต่อต้านผู้ใหญ่ อันนี้เป็นเรื่องตามวัยวัยรุ่นด้วย  ไม่ค่อยเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ปกครองบอก ส่วนใหญ่จะเชื่อเพื่อนและไปตามเพื่อน อารมณ์ความรุนแรงของวัยรุ่นทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

2. ปัญหาทางด้านการเรียน การใช้สมอง สติ ปัญญา ในการเรียนจะลดน้อยลง เนื่องจากเด็กวัยรุ่นบางคนเที่ยวกลางคืน และไม่มีเวลาสำหรับพักผ่อน ความคิดก็ไม่ไปกับสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ ทำให้จิตใจเหม่อลอย ไม่มีสติในการเรียน ทำให้มีผลผลกระทบต่ออนาคตของวัยรุ่น

3. การมีรักในวัยเรียนของวัยรุ่น วัยรุ่นบางคนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การทำแท้ง การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  

4. ปัญหาการติดยาเสพติด การเริ่มเข้าไปใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นยังเป็นเรื่องของความ ”อยากลอง” ความเป็นวัยรุ่นของเขาทำให้เขาอยากลองในสิ่งแปลกใหม่ ร่วมกับอีกปัญหาหนึ่งคือการ “ตามเพื่อน”  ปัจจุบันมีเด็กบางคนหันเข้าไปหายาเสพติด เพียงเพราะรู้สึกว่า ใครๆ เขาก็ทำกัน เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เห็นจะแปลกอะไร ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด กลายไปเป็นเหยื่อของสารเสพติด และเป็นปัญหาของสังคมที่ยังแก้ไม่หาย

 

2.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ศึกษา

- มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

- กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

- ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

2.4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา

 แนวทางในการแก้ปัญหาของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

1. สร้างเป้าหมายในชีวิต ในวัยรุ่นการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ การค้นพบสิ่งที่ตนเองต้องการ และมีความหวังในอนาคต ทำให้เด็กเชื่อมั่น และต้องการเดินทางไปให้ถึง ความมุ่งมั่นในเป้าหมายจะทำให้เด็กตั้งใจ ยึดมั่นในความสำเร็จมากกว่าใช้เวลากับสิ่งที่ยั่วยุ

2. สร้างบุคลิกภาพที่มั่นคง เป็นผลมาจากการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความเชื่อมั่นในคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อและแม่ เชื่อมั่นว่าพ่อแม่สามารถให้คำแนะนำอย่างเข้าใจ พูดคุยปัญหากับพ่อแม่ได้ มั่นใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจ

3. มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนตั้งแต่วัยเด็ก สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องได้ และมีความเชื่อมั่น แม้จะเห็นคนอื่นทำสิ่งที่ผิด แต่ยังยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

 

แนวทางในการแก้ปัญหาของกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือการดูแลเสริมสร้างสุขภาวะวัยรุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเก็บข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ เตรียมพัฒนาเป็นระบบการให้บริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น มุ่งลดปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่น ปัญหาการติดสารเสพติด ปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์

 

แนวทางในการแก้ปัญหาของด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๑) ให้มีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาการรักษาและป้องกันโรคเอดส์

๒) ขยายบริการบำบัด รักษา และป้องกันผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างถูกต้องและทันสมัยให้ทั่วถึง  

๓) พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการบำบัด

 

2.5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มในการแก้ไขปัญหาของเรื่องที่ศึกษา

                - วัยรุ่นควรรู้จักการปฏิเสธเพื่อน เช่น เมื่อเพื่อนชวนไปในทางที่ไม่ดี ก็ควรปฏิเสธไม่รับคำเสนอของเพื่อน หรือควรหลีกเลี่ยงจากการคบเพื่อนที่จะทำให้ไปในทางที่เสื่อมเสีย

                - การที่จะเป็นวัยรุ่นที่ดี เด็กต้องมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นได้  ในตอนวัยเด็กต้องมาจากครอบครัวที่อบอุ่น ความเข้าใจ เชื่อใจ ไว้ใจ ซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว มีอะไรก็พูดคุยปรึกษากัน จะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ เพราะพ่อแม่มีการสนับสนุนที่ดีกับเขา ซึ่งจะทำให้พ่อแม่พูดกับเขาได้ทุกเรื่อง และเขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหา

                - วัยรุ่นจะต้องตั้งใจเรียนทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ พึงระลึกไว้เสมอว่า พ่อแม่ทำงานหนัก ส่งเงินให้เราเรียนหนังสือ เหตุใดเราต้องไปเพิ่มความหนักใจให้ท่านอีก ลำบากกายก็มากพอแล้ว ยังต้องมาลำบากใจเพราะเราอีก

                - พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน สอนลูกและทำให้ลูกเห็น ไม่ใช่พ่อแม่สอนลูกแต่ตัวพ่อแม่เองก็ยังทำไม่ได้เลย ทำให้ลูกเห็นในผลของการทำความดีและไม่ดี

 

3. บรรณานุกรม

http://www.ryt9.com/s/prg/111281

http://campus.sanook.com/teen_zone/spice_01931.php

http://www.dhamma.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=57

http://www.ramamental.com/pan/addict.htm