ปัจจัยที่เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม

 

      อายุกับอาชญากรรม

                     จากสถิติอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวกระทำผิดมากกว่าผู้ใหญ่คิดเป็นสัดส่วน 3 ต่อ 5 และผู้ที่ถูกจับกุมในคดีความผิเกี่ยวกับทรัพย์สูงที่สุดมีอายุ 16 ปี ขณะที่ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ก่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุด

เพศกับอาชญากรรม

                    เพศกับพฤติกรรมการกระทำผิดเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยสถิติอาชญากรรมที่เกิดในสหรัฐอเมริการะบุว่า ร้อยละ 90 กระทำผิดโยผู้ชาย และอีกร้อยละ 10 กระทำผิดโดยผู้หญิง  เมื่อจำแนกสัดส่วนเพศกับประเภทการกระทำผิดที่น่าสนใจ โดยศึกษาสถิติคดีจากกระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1996 พบว่า สัดส่วนอาชญากรเพศชายต่อเพศหญิง คิดเป็น 2.7 ต่อ 1 ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และ 6 ต่อ1

การที่ชาย – หญิงแสดงพฤติกรรมอาชญากรแตกต่างกันอธิบายได้ว่า

ชนชั้นทางสังคมกับอาชญากรรม

               

 

กลุ่มชาติพันธุ์กับอาชญากรรม

               

ต้นทุนของอาชญากรรม

                 

 

ผลเสียจากปัญหาอาชญากรรม

                1.เป็นผลเสียแก่ผู้ประอบอาชญากรรม คือเสื่อมเสียชื่อเสียงและอิสรภาพเมื่อถูกจับเข้าคุก หรือขณะการจับกุม

                2.ผลเสียของเจ้าทุกข์ คือ ทรัพย์สิน เสียชีวิต เสียสุขภาพจิต เสียเวลา

                3.ผลเสียต่อสังคมส่วนรวม คือเสียงบประมาณในการปราบปราม ป้องกันแก้ไข จับเข้าตารางแล้วยังจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ทำให้สังคมไม่สงบสุข

 

ผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรม

          1.อาชญากรรมเป็นตัวอย่างไม่ดี เป็นความล้มเหลว

                2.อาชญากรรมทำให้ผู้ถูกกระทำเสียหายทั้งในแง่ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง

          3.อาชญากรรมที่ทำซ้ำซากอาจทำให้ผู้กระทำเกิดเป็นนิสัยชั่ว ไม่พยายามหาทางแก้ปัญหาในทางที่ถูกทำนองคลองทำ

                4.รัฐต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และเสียเวลาป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

                5.อาชญากรรมเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของสังคม

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

                1.รัฐหรือหน่วยงานราชการ

                2.สถาบันหรือองค์กรเอกชนต่างๆ

                3.ประชาชนทั่วไป

                4.โดยการเข้าค่าย

                5.โดยการลงโทษ

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                สำหรับการแก้ไขปัญหานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเช่นเดียวกับการป้องกัน และการดำเนินงานหลายอย่างอาจจะเป็นเพื่อเป็นการและป้องกันไปพร้อมๆกัน

                                การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมกระทำได้ดังนี้

                1.รัฐหรือหน่วยงานราชการ ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การว่างงาน ความเสื่อมทรามทางวัฒนธรรม ความยากจน ต้องสอดคล้องผู้กระทำผิด และลงโทษอย่างจริงจัง

                2.สถาบันหรืองค์กรเอกชนต่างๆ ให้ความร่วมมือกับทางราชการ

                3.ประชาชนทั่วไป ต้องตระหนักถึงสังคมประเทศ คืออบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้ถูกทางต้องอบรมสั่งสอนไม่ให้หลงผิด

                4.โดยการค่าย ให้การอบรมให้ประพฤติตนเป็นคนดีที่ชอบพูดกันว่า ละลายพฤติกรรม

                5.โดยการลงโทษ ผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงควรประหารชีวิตให้สูญพันธุ์

แนวทางแก้ปัญหาภายในชาติ

 

1. ในด้านการเมือง  เราจะต้องดำเนินการทุกวิธีทางในอันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เข็มแข้งมั่นคง ขจัดความไม่เป็นธรรมและเงื่อนไขสังคมทุกระดับตามขีดความสามารถ

                    2 .  ในด้านเศรษฐกิจ ก็มีแนวทางในการแก้ไขตามหลักการดังต่อไปนี้

              3.  ในด้านสังคม เราก็มองเห็นชัดว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่สังคมอย่างมากก็คือ ปัญหาที่เกิดจากอิทธิพล อำนาจมืด การกดขี่ขูดรีด การคอร์รัปชัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยกฎหมายที่เป็นธรรม และผู้รักษากฎหมายที่เข้มแข้ง หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม

              4.  ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

ประมุข เป็นต้น

 

ข้อเสนอแนะของกลุ่มนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ศึกษา

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมให้เยาวชน ชุมชน โดยผ่านทางตัวแทนของชุมชน โรงเรียน และสื่อต่างๆ

2. จัดกิจกรรมให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีความสามัคคี ชุมชนจะได้เข้มแข็ง และได้ช่วยกันอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตน

3. ชุมชนทุกชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลชุมชนของตน

 

 

 

 

บทสรุป

 

ปัญหาอาชญากรรม

 ปัญหาหนึ่งซึ่งได้เห็นอยู่แทบไม่เว้นแต่ละวันก็เห็นจะได้แก่ “ปัญหาอาชญากรรม”  ในรูปแบบต่างๆ นั่นเอง  “ปัญหาอาชญากรรม” นั้น หากมีมากในสังคมใดสังคมนั่นย่อมมีแต่ความปั่นป่วน วุ่นวาย ความสงบสุขของสังคมนั้นย่อมไม่มี ประชาชนในสังคมนั้นย่อมขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะของสังคมเช่นนี้เราเรียกว่า “สังคมตามยถากรรม”

              

                 “ทุกวันนี้ คนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมอย่างหนักทีเดียว เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ

  1. ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำต่อชีวิตและทรัพย์ ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่บ้าน หรือเดินทางไปไหนก็ตาม  ปัญหาอาชญากรรมจะติดตามอยู่แทบทุกฝีก้าว นอนอยู่ที่บ้านก็อาจถูกชิงทรัพย์แล้วฆ่าในวันไหนก็ได้ ยิ่งต้องเดินทางยิ่งไม่มีความปลอดภัยเอาเลย
  2. หากเป็นผู้หญิง อาจถูกข่มขืน แล้วฆ่าชิงทรัพย์ในเวลาเดียวกัน วันใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอยู่บ้านหรือเวลาเดินทาง
  3. เพียงมองหน้ากันในลักษณะที่เรียกว่า “สายตาไม่ต้องกัน” เท่านั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นได้

            1.  สาเหตุจากทางการเมืองการปกครอง 

            2. ปัญหาคอร์รัปชัน               

3.  ปัญหาสังคมเสื่อมโทรม  ก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิด