นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน

 

เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน รายวิชา ชีววิทยา 2

 

ชื่อเรื่อง            นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
                       เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน  
                       รายวิชา ชีววิทยา 2     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ผู้รายงาน         นางสาวกาญจนา    ลี้กุล  เอกชีววิทยา(ค.บ.5ปี)   รหัส 024

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม  เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การย่อยอาหารของสัตว์

 

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร 

 

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 2 เรื่อง  การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์

 

บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ 3  เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการย่อยอาหารของคน

 

ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน

 

เล่มที่ 1 เรื่อง  การย่อยอาหารในปาก เอกสารประกอบการเรียน

 

เล่มที่ 2 เรื่อง  การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร  เอกสารประกอบการเรียน

 

เล่มที่ 3 เรื่อง  การย่อยและการดูดซึมในลำไส้เล็ก  เอกสารประกอบการเรียน

 

เล่มที่ 4 เรื่อง  การดูดซึมในลำไส้ใหญ่  เอกสารประกอบการเรียน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การหายใจระดับเซลล์  ประกอบด้วย บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน  รายวิชา ชีววิทยา 2

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนย่อย  จำนวน  4  หน่วยการเรียนรู้    รวมจำนวน 110  ข้อ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  หาค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  และการทดสอบค่าที (t – test)