เรื่อง       โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.

เรียน       นายกเทศมนตรีตำบลตรอน/บ้านแก่ง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2553  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ อปพร. โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 5-21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ค่ายฝึกกองพันทหารม้าที่ 12  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 3รุ่นๆละ 3 วัน จำนวนรุ่นละ 350 คน รวม 1,050 คน โดยคัดเลือกสมาชิก อปพร. โดยคัดเลือกจากอำเภอต่างๆ ดังนี้

- รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 350 คน ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553

- รุ่นที่ 2 อำเภอพิชัยและอำเภอลับแล จำนวน 350 คน ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2553

- รุ่นที่ 3 อำเภอพิชัยบางส่วน อำเภอตรอน และอำเภอลับแล จำนวน 350 คน ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2553

ศูนย์ อปพร อำเภอตรอน จึงขอความร่วมมือ ศูนย์ อปพร. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการคัดเลือกสมาชิก อปพร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามจำนวนที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เข้าฝึกอบรมฯ โดยส่งรายชื่อให้อำเภอ ทางโทรสารหมายเลข 0-5549-1114 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

จึงขอเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ