วันนี้มาเรียนรู้คำว่า  each,every  กันเถอะค่ะ    

     Each อ่านว่า อีช  แปลว่า แต่ละ, อันละ, คนละ เราใช้ eac  วันนี้มาเรียนรู้คำว่า  each,every  กันเถอะค่ะ h ในกรณีของคำที่เราคิดว่าคนหรือสิ่งของแยกออกจากกัน (thinking about people or things in a group separately, one by one.)   เช่น Each time you exercise, you get a little stronger. ในแต่ละครั้งที่คุณออกกำลังกายคุณจะแข็งแรงขึ้น

       Every  อ่านว่า เอฟว รี แปลว่า ทุกๆๆ หรือทั้งหมด ใช้ในกรณีที่คุณคิดว่าเป็นทั้งกลุ่มของคนหรือสิ่งของโดยไม่มีข้อยกเว้น(thinking about the whole group of people or things together, with no exceptions. )  เช่น Warm up every time you exercise.   ทำการวอร์มทุกครั้งเมื่อคุณออกกำลังกาย

มีข้อแม้ว่า each และ every เราใช้เป็นเอกพจน์ทุกครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งเดียว(ไม่เกี่ยวกับเอกพจน์)

  

 ที่มา :  หนังสือ  English grammar  in use