หัวข้อรายงาน 

- พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง

- ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา

- การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในภาวะปัจจุบันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ-       ศาสนา


 

ให้นักเรียนเลือกหัวข้อตามที่ระบุไว้ข้างบน มา 1 หัวข้อ 

- ในรายงานจะต้องมีทั้งหมด 5 บท เหมือนกับรายงานครั้งที่ผ่านมา

- ความยาวของรายงาน ต้องไม่ต่ำกว่า 15 หน้า ไม่ร่วมปก คำนำ สารบัญ

- ขนาดของฟอนท์ ใช้ตัว 16 ตัวฟอนท์ใช้ของ Angsana New

- กำหนดส่ง วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553


 

แหล่งข้อมูล

- หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.3