จุดแข็ง (Strengths)
จุดแข็ง คือ จุดเด่นที่ธุรกิจของผู้ประกอบการมีอยู่    เป็นประโยชน์ และสามารถควบคุมได้ใช้ในการถ่วงดุลจุดอ่อนให้มีความสำคัญน้อยลง    


ஜ    มีความสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ราคาถูก

ஜ    มีความรู้และความชำนาญทางเทคนิค

ஜ    มีการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ஜ    มีประสบการณ์

ஜ    มีระบบการจัดจำหน่ายสินค้า

ஜ    อื่น ๆ

ஜ    สินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ஜ    มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ஜ    มีการบรรจุหีบห่อที่ดี น่าใช้

ஜ    มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า

ஜ    สินค้ามีลักษณะเด่นดึงดูดความสนใจ

ஜ    อื่น ๆ


จุดอ่อน (Weaknesses)

    จุดอ่อน คือข้อบกพร่องที่ธุรกิจของผู้ประกอบการมีอยู่เป็นเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของความผิดพลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้    


£    ขาดการควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

£    เทคโนโลยีล้าสมัย

£    ขาดประสบการณ์ในการบริหาร

£    เงินทุนหมุนเวียนมีไม่เพียงพอ

£    สินค้ามีไม่พอขายในช่วงเทศกาล

£    อื่น ๆ

£    ขาดการส่งเสริมการขาย

£    สินค้าหมดความนิยมเร็ว

£    การออกแบบสินค้าไม่น่าสนใจ

£    ความสามารถในการขายไม่ดีพอ

£    ราคาสินค้าแพง

£    ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความชำนาญในด้านเทคนิค

£    วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง

£    อื่น ๆ


โอกาส (Opportunities)

    โอกาสที่ดี เป็นปัจจัยสนับสนุนในสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบ และทำให้ธุรกิจดำเนินงานไปได้เจริญรวดเร็ว แต่ โอกาส เป็นปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้แตกต่างจากจุดแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยภายในธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้


εїз    คู่แข่งขันมีน้อยและไม่แข็งแกร่ง

εїз    ตลาดเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้น

εїз    ความต้องการสินค้ามีมาก

εїз    สินค้าคล้ายกันสามารถทำกำไรได้

εїз    มีแหล่งความช่วยเหลือด้านเทคนิค

εїз    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ

εїз    อื่น ๆ

εїз    สินค้าชนิดนี้ไม่มีในตลาด

εїз    สินค้าขาดแคลนหาได้ยากในพื้นที่

εїз    นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุน

εїз    รัฐบาลให้สิทธิพิเศษและให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้

εїз    อื่น ๆ


อุปสรรค (Threats)

    อุปสรรค เป็นผลลบต่อธุรกิจและเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่สามารถขจัดหรือสามารถเอาชนะได้ อุปสรรคแตกต่างจากจุดอ่อนตรงที่จุดอ่อนผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ แต่ทั้งสองสิ่งก็ส่งผลในทางลบให้ธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อุปสรรคก็เพื่อหาหนทางที่จะเอาชนะหรือระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้นให้มีผลกระทบในทางลบน้อยลง โดยให้มีความสมดุลในส่วนประกอบทั้งสี่นี้


ж    ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสูงขึ้น

ж    ติดขัดในระบบราชการ

ж    เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต

ж    เกิดภัยธรรมชาติ

ж    การฉ้อราษฎร์บังหลวง

ж    การเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

ж    อื่น ๆ

ж    มีการแข่งขันสูง

ж    คนงานประท้วง

ж    การแย่งตัวคนงานที่มีฝีมือ

ж    การขาดแคลนกำลังคนสำหรับธุรกิจนี้

ж    ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ดี เช่น ระบบการขนส่งและโทรคมนาคม

ж    มีของหนีภาษีวางขายในตลาด

ж    อื่น ๆ