การเข้าหัว RJ 45 แบบสายไขว้

 

หลักการและทฤษฎี

   การเลือกมาตรฐานแบบใดแบบหนึ่งเป็นหัวข้างหนึ่ง ส่วนหัวอีกข้างหนึ่งก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง อาจเริ่มต้นด้วยแบบ T568A แล้วอีกข้างเป็น T568B หรือสลับกันก็ได้ โดยหัวทั้งสองข้างต้องเรียงสายไม่เหมือนกัน ใช้ในลักษณะการเชื่อมต่อแบบ PC สู่ PC, PC สู่ Router, HUB สู่ HUB

มาตรฐาน EIA/TIA 568

     EIA/TIA 568 เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริกา ( American National Standards Institute : ANSI ) , สมาคม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Industries Association : EIA ) และสมาคม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ( Telecommunications Industry Association : TIA ) โดยใช้ชื่อ มาตรฐานว่า “EIA/TIA 568” ใช้ในการเข้าหัว RJ-45 และสาย UTP

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. สาย CAT5 (สายแลน) ตามความยาวที่ต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 100 m.


2. คีมเข้าหัว RJ-45


3. หัว RJ-45 ใช้สองหัว ต่อหนึ่งเส้น


 วิธีการเข้าหัวกัน


1. ปลอกเปลือกนอกของสาย CAT5 ออก โดยห่างจากปลายสายประมาณ 2-3 cm.
ใช้คัตเตอร์หรือมีดปลอกเปลือกที่มากับคีม


 

ระวังอย่าให้สายข้างในขาด สายภายในจะเป็นเกรียวกันเป็นคู่ สี่คู่ สี่สี


2. คลายเกรียวออกทั้งหมด


 3. จับเลียงลำดับสายใหม่ดังนี้
         -  สายครอส ให้เรียงตามนี้ข้างหนึ่ง (สำหรับต่อคอมกับคอม)
ขาวเขียว เขียว ขาวส้ม ฟ้า ขาวฟ้า ส้ม ขาวน้ำตาล น้ำตาล   และอีกข้างหนึ่ง  ขาวส้ม  ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวน้ำตาล น้ำตาล4. หลังจากเรียงสายเรียบร้อยแล้ว จับสายที่เรียงให้แน่น อย่าให้สลับ
แล้วสอดเข้าหัว RJ-45 ให้สุดปลอก

ดูว่าสายทุกสีเข้าจนสุดปลอกแล้ว
5. นำสายพร้อมปลอกเข้าคีมแล้วบีบสุดแรงเกิด


***** เสร็จเรียบร้อยแล้ว ******

 

 สิ่งที่ได้จากการทำการต่อสายแลนแบบไขว้

1. สามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้

2. ได้รับความรู้จากการต่อสาย RJ45

3. เพื่อฝึกทักษะจากการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอน

4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับคนอื่น ๆ