การสำรวจตลาดมีความจำเป็นในการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสำรวจโดยแหล่งข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ  ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  ทดสอบและการสังเกตการณ์โดยตรง สำหรับข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผู้รวบรวมมาแล้ว


    1.   การประเมินโครงสร้างของตลาดเป้าหมาย   เป็นขั้นตอนแรกของการสำรวจตลาดโดยการพิจารณาถึงตลาดเป้าหมายของธุรกิจ   และวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดเป้าหมายนั้น ว่าประกอบด้วยจำนวนคู่แข่ง  และลูกค้าในพื้นที่มากน้อยเพียงใด


    2.   การวิเคราะห์ผู้บริโภค   เป็นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายนั้น ๆ ว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าอะไรในตลาด ทำไมถึงเลือกซื้อสินค้านั้น มีอะไรเป็นแรงจูงใจในการซื้อ ซึ่งในการซื้อแต่ละครั้งใครเป็นผู้ซื้อ  ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ  หรือใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีกระบวนการในการตัดสินใจซื้ออย่างไร  และจะซื้อเวลาใด   มีมูลค่าและความถี่ในการซื้ออย่างไร  ตลอดจนความนิยมในการที่จะซื้อจากที่ไหน  ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างแท้จริง


    3.   การดำเนินการแบ่งส่วนการตลาด   เป็นการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคที่คล้ายคลึงกันออกเป็นส่วนย่อย ๆ  โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดดังนี้ คือ


   เกณฑ์ภูมิศาสตร์ โดยแบ่งตามสภาพพื้นที่ เช่น ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค เป็นต้น

   เกณฑ์ประชากรศาสตร์  โดยแบ่งตามลักษณะความแตกต่างของประชากร เช่น ภาษา  เชื้อชาติ  เพศ อายุ   อาชีพ การศึกษา เป็นต้น

    เกณฑ์จิตวิทยา โดยแบ่งตามหลักจิตวิทยา เช่น  ความชอบเหมือนกัน  รสนิยม  เป็นต้น


    โดยการแบ่งส่วนการตลาดนั้น  จะต้องมีความชัดเจนว่าผู้บริโภคในแต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกันและมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการเป็นตลาดเป้าหมายได้


    4.   การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน    ซึ่งในการศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งขันมีความจำเป็นต้องหาข้อมูล  เพื่อให้ทราบว่าคู่แข่งขันของเราเป็นใคร   เขามีจุดมุ่งหมายอย่างไร  มีพฤติกรรมในการดำเนินการอย่างไร  องค์กรของคู่แข่งขันมีจุดเด่น   จุดด้อยอย่างไร  คู่แข่งขันของเรามีการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างไร  เพื่อให้เรามีโอกาสรู้ทันเกมส์ของคู่แข่งขัน  และนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเปรียบเทียบกับแผนการตลาดต่อไป