ปัญหาของการใช้นวัตกรรมของฉันคือ นักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความรู้พื้นฐานทางทักษะคอมพิวเตอร์มาก เมื่อครูมอบหมายให้นักเรียนทำเนื้อหาในบทเรียนทางศิลปะเป็นรูปแบบทางมัลติมีเดียต่างๆ เช่น 

                              

                                  โปรมแกรม Illastator และ Photoshop

          1.แบบเรียนสำเร็จรูป E-books 2. powerpoint 3. auto ware 4. adobe flash player 5. macromedia flash player ฯลฯ เป็นต้น จึงมีการประชันแข่งขันทั้งแสง-สี-เสียง ครูจึงตกที่นั่งลำบากเมื่อความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของฉันเท่าหางอึ่งเวลาเปิดดูแต่ล่ะโปรแกรมจึงต้องเรียนรู้วิธีการจากนักเรียนก่อน แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นผลดีเมื่อเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งรับความรู้และประสบการณ์ใหม่เข้ามาและถ่ายทอดความรู้ ทักษะทางศิลปะให้แก่นักเรียน

           ซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่ดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครูจึงต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจำแนกได้ดังนี้

                       

                                 โปรแกรมสร้างภาพด้วยPaint brush

            1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบแก้ปัญหา แบบ สร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณีศึกษา แบบตั้งคำถามแบบใช้การตัดสินใจ

            2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

            3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ตำราเรียน และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป

           4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแกปัญหา กลุ่มติวการประชุมต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มสืบค้นคู่คิดการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น

                       

           5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลองละคร เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลอง ละคร บทบาท สมมติ

           6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมกันคิด กลุ่มร่วมมือ

           7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบใช้เว้นเล่าเรื่อง (Story line) และการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา (Problem-Solving)

จาก  : http://eclassnet.kku.ac.th/etraining/

         www.thaiseoboard.com/index.php?topic=42042.ms.. 

         www.market.mthai.com