ตัวอย่างบันทึกหลังการพบกลุ่ม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

(อ้างอิง  http://panchalee.wordpress.com/)

บันทึกหลังการพบกลุ่ม ครั้งที่ 1  

วันที่ 17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2552

 

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย  เรื่องหลักการอ่าน
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2. สภาพการพบกลุ่ม            

 2.1  มีนักศึกษา 60 คน มาพบกลุ่ม 60 คน
 2.2  การจัดกิจกรรม
        1) แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 1 ผู้เรียนทราบ
        2) ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ 10 กลุ่มๆ ละ 6 คน ครู นักศึกษา ร่วมกัน วิเคราะห์หลักสูตร และสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพัฒนาการ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล เนื้อหาที่ง่าย ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาที่ยากครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

 

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม

          นักศึกษามาพบกลุ่มทุกคน  ในการพบกลุ่มครั้งแรกของภาคเรียนที่  1/2552  ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีเรียน และวิธีวัดผล ประเมินผล ทั้ง 2 วิชา ตลอดภาคเรียน การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มครั้งนี้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพบกลุ่ม ทั้ง 18 ครั้ง นอกจากนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่ สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและครู

 

4. ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 

          ปัญหาในการพบกลุ่ม ครั้งนี้คือ ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และการแบ่งเนื้อหา ยาก ง่าย  จึงทำให้กระบวนการพบกลุ่มล่าช้า

          วิธีการแก้ปัญหา  ครูอธิบายวิธีการวิเคราะห์ การแบ่งเนื้อหา ที่ยาก ง่าย   วิธีเขียนแผนการเรียนรู้รายบุคคล ให้ผู้เรียนนำไปทำเป็นการบ้าน  และนัดหมายให้นำมาส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

                                                                             ภัญญดา   กันอ่อน
                                                                             ครู ศรช.พรหมพิราม
                                                                             17 พฤษภาคม  2552

———————————————————–

บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 2

วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน คำควบกล้ำ คำพ้อง คำแผลง
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2.สภาพการพบกลุ่ม

2.1  ผู้เรียนมาพบกลุ่ม 55  คน ไม่มาพบกลุ่ม 5  คน
2.2  การจัดกิจกรรม
        1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียนทราบ
        2) ให้ผู้เรียนส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล ที่มอบหมายในการพบกลุ่มครั้งที่ 1
        3) วิชาภาษาไทย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้ร่วมกันศึกษา           ควาหมาย ของคำพ้อง คำสมาส คำแผลง คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมารายงานหน้าชั้น
            ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง หลักการอ่าน คำควบกล้ำ คำพ้อง คำแผลง
        4) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ให้ผู้เรียนแต่ละคน ศึกษาเรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง ๆ จากหนังสือแบบเรียน และใบความรู้
             ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง ๆ

        5) จัดทดสอบย่อย วิชาภาษาไทย และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เพื่อวัดผลประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม

         ผู้เรียนส่วนใหญ่ สนใจ และตั้งใจทำกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ยังไม่เข้าใจจากครู และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มเรียน

4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

         4.1 การทดสอบย่อย ผู้เรียนยังขาดทักษะในการเขียนคำตอบข้อสอบแบบอัตนัย เช่น การเขียนบรรยายที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนยังไม่สามารถเขียนสื่อความหมายได้

          วิธีการแก้ปัญหา โดยครูได้ อธิบายวิธีการเขียนบรรยายในการตอบการทดสอบย่อย ให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งเขียนตัวอย่างให้ผู้เรียนดูเป็นแนวทางในการเขียน

          4.2 ผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม   จำนวน 5 คน ครูแก้ปัญหาโดยติดตามผู้เรียนและมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าใน เนื้อหาสาระที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 โดยให้ผู้เรียนทำ กรต. และนำงานมาส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 3 ในวันที่  31  เดือนพฤษภาคม 2552

ภัญญดา  กันอ่อง  
ครู ศรช. พรหมพิราม
24  พฤษภาคม  2552

————————————————————

 

บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 3

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ชีวิตและครอบครัว

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2. สภาพการพบกลุ่ม

        1.1 ผู้เรียนมาพบกลุ่ม 50 คน ไม่มาพบกลุ่ม 10 คน
        1.2 การจัดกิจกรรม
            1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 3 ให้ผู้เรียนทราบ
           2) วิชาภาษาไทย   ครูสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และสาธิตการอ่านโดยใช้สื่อ CAI (Computer Assisted Instruction)    และให้ผู้เรียนฝึกการอ่าน ตามสื่อ CAI
             -  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

            3) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ได้กำหนดประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน ในหัวข้อ การวางแผนครอบครัว เพศศึกษา การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ
             – ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง วางแผนครอบครัว เพศศึกษา การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ

  3.ข้อดีของการพบกลุ่ม

           3.1 วิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เนื่องจากได้รับความรู้จากครูเกี่ยวกับหลักการในการอ่าน และได้ฝึกการอ่านจาก สื่อ CAI

           3.2 วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว เนื่องจากครูได้นำเรื่องหรือประเด็นที่เป็นวิถีชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันและให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

 4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

           4.1 ผู้เรียนบางคน ยังไม่เข้าใจการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง และไม่สามารถอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ ครูแก้ปัญหาโดยมอบใบงานให้ผู้เรียนไปฝึกการอ่าน
           4.2 ผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม ครูได้ติดตามผู้เรียนและมอบใบความรู้และใบงาน ให้ไปศึกษาด้วยตนเองและนำงานมาส่งการพบกลุ่มครั้งที่ 4  ในวันที่  7  เดือนมิถุนายน  2552      

ภัญญดา  กันอ่อง         
ครู ศรช. พรหมพิราม
31 พฤษภาคม  2552