ฟังก์ชัน  Sum
เป็นการคำนวณโดยอาศัยรูปแบบของสมการที่โปรแกรมกำหนดให้ ผู้ใช้เพียงแต่
เปลี่ยนแปลงเพียงข้อมูล หรือ ช่วงข้อมูลเท่านั้น เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการหาผลรวมของข้อมูลในช่วงที่กำหนด
รูปแบบคำสั่ง       = SUM (ข้อมูลชุดแรก: ข้อมูลชุดสุดท้าย)

 

ฟังก์ชัน AVERAGE ส่งกลับค่าเฉลี่ยของจำนวนทั้งหมด เป็นฟังก์ชันทางด้านสถิติ ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งอาจมาจากตัวเลขที่ระบุลงไปในฟังก์ชันหรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้นๆ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AVERAGE(A2:A6)

ค่าเฉลี่ยของจำนวนต่างๆ ข้างบน (11)

=AVERAGE(A2:A6, 5)

ค่าเฉลี่ยของจำนวนต่างๆ ข้างบน และ 5 (10)

 

สูตร MAX คือ ส่งกลับค่ามากสุดจากในชุดของค่าที่ระบุ

เพื่อหาค่าที่มากที่สุดในช่วงเซลล์ที่เรากำหนด

การเขียนสูตร MAX (ช่วงของข้อมูล)

สูตร MIN คือ ส่งกลับค่ามากสุดจากในชุดของค่าที่ระบุ

เพื่อหาค่าที่น้อยที่สุดในช่วงเซลล์ที่เรากำหนด

 สูตร Today เป็นสูตร คำนวณเวลา ใช้คำนวณหาระยะเวลาระหว่างช่วงที่กำหนด

เช่น  A2 มีสูตร = Today ()

จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนปีตั้งแต่ 1/1/1997 ถึงปีปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลจะมีการอัพเดตตามวันและเวลาปัจจุบัน

 

สูตร IF

เป็นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งใช้บ่อยได้แก่ การควบคุมค่าที่คำนวณได้ไม่ให้ต่ำกว่าค่าที่กำหนด หรือห้ามเกินกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ อาจกำหนดเป็นช่วงในเงื่อนไขของอัตราภาษี หรือใช้ในการคำนวณต้นทุนขาย เกรดเฉลี่ยผลการเรียน หรือใช้กันแบบง่ายๆ เช่น ห้ามต่ำกว่า 0 หรือ ห้ามเกินกว่า 0 เป็นต้น

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

กำหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนแรก (F)

=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

กำหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนที่สอง (A)

=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

กำหนดเกรดเป็นตัวอักษรให้กับคะแนนที่สาม (C)

 สูตร Baht text คือ การแปลงจำนวนเป็นข้อความภาษาไทยและเพิ่มคำต่อท้าย "บาท" เป็นจำนวน คือตัวเลขที่ต้องการแปลงเป็นข้อความ หรือจะเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลขอยู่ หรือเป็นสูตรที่ได้ประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขก็ได้

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=BAHTTEXT(A2)

แสดงจำนวนเงินในรูปข้อความ (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทในรูปข้อความ)

เครื่องหมาย & ใช้เชื่อมหรือนำคำ 2 คำมาต่อกันทำให้เกิดค่าข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกัน

เช่น "Chaing Rai"&"Kasalong" ผลลัพธ์เป็น Chaing RaiKasalong

 

สูตร Large

คือ  ส่งกลับค่าที่มากที่สุดลำดับที่ K ในชุดข้อมูล สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เลือกค่าโดยขึ้นกับการวางค่าที่สอดคล้อง เช่น สามารถใช้ฟังก์ชัน LARGE ส่งกลับค่าสูงสุด รองลงมา และอันดับที่สาม

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LARGE(A2:B6,3)

ตัวเลขที่มากที่สุดเป็นอันดับสามจากตัวเลขต่างๆ ข้างบน (5)

=LARGE(A2:B6,7)

ตัวเลขที่มากที่สุดเป็นอันดับเจ็ดจากตัวเลขต่างๆ ข้างบน (4)

 

สูตร Small คือ 

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดตัวที่ K ในชุดข้อมูล ใช้ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่าด้วยการวางความสัมพันธ์ที่ระบุในชุดข้อมูล

 
 
 
 

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SMALL(A2:A10,4)

จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ในคอลัมน์แรก (4)

=SMALL(B2:B10,2)

จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ในคอลัมน์ที่สอง (3)