สมุดรายวันเฉพาะ

         สมุดรายวันเฉพาะ หมายถึง สมุดรายวันเฉพาะ หมายถึง สมุดรายวันขั้นต้นประเภทหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมากสมุดรายวันเฉพาะ หมายถึง สมุดขั้นต้นที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกันจากความหมายของสมุดรายวันเฉพาะดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สมุดรายวันเฉพาะ หมายถึง สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ที่ใช้สำหรับบันทึกรายการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งรายการนั้นมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ หรือมีจำนวนมาก วิธีนี้จะช่วยลดงาน และยังสามารถแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบได้

 

สมุดรายวันเฉพาะที่ใช้ในกิจการมีดังนี้
1.สมุดรายวันซื้อ ใช้สำหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น ทุก ๆ สิ้นเดือนจะรวมยอดสมุดรายวันซื้อแล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเดบิตบัญชีซื้อ เดบิตบัญชีภาษีซื้อ และเครดิต บัญชีเจ้าหนี้

2.สมุดรายวันส่งคืน เป็นสมุดรายวันเฉาพะที่บันทึกเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า ขั้นตอนการบันทึกคล้ายกับการบันทึกในสมุดรายวันซื้อ ทุกวันสิ้นเดือนจะรวมยอดสมุดรายวันส่งคืน แล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ และเครดิตบัญชีส่งคืน เครดิตภาษีซื้อ

3.สมุดรายวันขาย ใช้สำหรับบันทึกการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น ทุกวันสิ้นเดือนจะรวมยอดการขายเชื่อ แล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเดบิตบัญชีลูกหนี้ เครดิต บัญชีขาย และเครดิต บัญชีภาษีขาย

4.สมุดรายวันรับคืน เป็นสมุดรายวันเฉพาะที่เปิดขึ้นมาเพื่อบันทึกการรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ขั้นตอนการบันทึกคล้ายกับสมุดรายวันขาย จะรวมยอดในวันสิ้นเดือน แล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเดบิต บัญชีรับคืน เดบิต บัญชีภาษีขาย และเครดิต บัญชีลูกหนี้
5.สมุดรายวันรับเงิน ใช้สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการรับเงินและการนำเงินฝากธนาคารรายการที่บันทึกในสมุดรายวันรับเงินแล้ว ไม่ต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปอีก ขั้นตอนการบันทึกในสมุดรายวันรับเงินจะเหมือนกับการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป โดยระบุว่า เดบิตบัญชีอะไร เครดิตบัญชีอะไร จำนวนเงินเท่าใด ทุก ๆ สิ้นเดือนจะรวมยอดแล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดย เดบิตบัญชีเงินสด เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร เดบิต บัญชีส่วนลดจ่าย และเครดิต บัญชีลูกหนี้ เครดิต บัญชีขาย เครดิตบัญชีภาษีขาย ส่วนเครดิต ในช่องบัญชีอื่น ๆ ได้ผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องที่รายการค้านั้นเกิดขึ้น
6.สมุดรายวันจ่ายเงิน ใช้สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการจ่ายเช็คจากธนาคาร สมุดรายวันจ่ายเงินจะใช้ควบคู่กับสมุดรายวันรับเงิน ทุกวันสิ้นเดือนจะรวมยอดบัญชีต่าง ๆ แล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดย เครดิต บัญชีเงินสด เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร เครดิต บัญชีส่วนลดรับ ส่วนช่องเดบิต จะนำไปเดบิต บัญชีเจ้าหนี้ เดบิต บัญชีซื้อ เดบิต บัญชีภาษีซื้อ ส่วนช่องบัญชีอื่น ๆ ได้ผ่านไปเดบิตบัญชีแล้วตั้งแต่รายการค้าเกิดขึ้น