การบันทึกรายการค้า ผู้ทำบัญชีจะทำเหมือนกันทุก ๆ งวด เป็นงานที่ทำตามลำดับขั้นตอน ลำดับของการทำบัญชีแต่ละขั้นตอน เรียกว่า “ วงจรบัญชี ” (Accounting Cycle) ซึ่งจะหมุนเวียนจนครบรอบบัญชี แล้วเริ่มงวดบัญชีใหม่ตามลำดับขั้นตอนของวงจรบัญชี ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ และบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

ขั้นตอนที่ 2 ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำงบทดลอง

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำกระดาษทำการ

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำงบการเงิน

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

ขั้นตอนที่ 7 บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี