งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว
จะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงค่อยนำรายได้ทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทัดสุดท้าย ข้อดีของวิธีนี้คือง่าย แต่บางทีเราอาจต้องการดูความสามารถในการทำกำไรอย่างอื่นของกิจการนอกเหนือจากกำไรสุทธิเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว
 บริษัท กขค จำกัด (มหาชน)งบกำไรขาดทุนณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX
รายได้
             รายได้จากการขาย
             รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
จะแสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั้น ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากแยกผลจากการดำเนินงานปรกติ และ ไม่ปรกติของกิจการ ทำให้ประเมินความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้ดีกว่า
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
บริษัท กขค จำกัด (มหาชน)งบกำไรขาดทุนณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX
รายได้ :
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น                        
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย : หัก ต้นทุนขาย
          กำไรขั้นต้น
   หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
         กำไรจากการดำเนินงาน
  บวก รายได้อื่น
   หัก ค่าใช้จ่ายอื่น
         กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
  หัก ภาษีเงินได้
       กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ