สวัสดีค่ะ ครั้งเรามาพบกับงานวิจัยที่เป็นการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และที่ประเมินนี้เป็นการประเมินเด็กที่มีทักษะการอ่านต่ำ

งานวิจัย     ผลการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ที่มีทักษะทางการอ่านต่ำ และพูดภาษาแม่ต่างกัน

ผู้วิจัย จิรา อ่อนเจริญ

ปี พ.ศ. 2544

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบ แลกเปลี่ยนบทบาท ( Reciprocal Teaching ) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ที่มีทักษะทางการอ่านต่ำ และพูดภาษาแม่ต่างกันและศึกษากิริยาร่วมของตัวแปร ทั้งสองคือภาษาแม่และวิธีการ สอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 26 คน จากโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลซึ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นักเรียนเหล่านี้ได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจำนวน 13 คน

        การวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือ 4 ประเภท คือ (1) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ (2) แผนการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยน
บทบาท จำนวน 5 แผน (3) แผนการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีปกติจำนวน 4 แผน (4) เรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 5 เรื่อง

        ผู้วิจัยทำการทดลองกลุ่มละ 5 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที เป็นเวลา 5 วัน มีการทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านโดยในแต่ละกลุ่มจะใช้เนื้อหาในการทดลอง และการทดสอบเนื้อหาเดียวกันและเหมือนกันทุกกลุ่ม แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน

        ผลการวิจัยพบว่า

        ไม่พบกิริยาร่วมระหว่างการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษกับภาษาแม่ที่นักเรียนใช้นักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาแม่มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างจากนักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษามลายูเป็นภาษา
แม่นักเรียนที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท(Reciprocal Teaching) และวิธีการสอนแบบปกติ มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal Teaching ) มีความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมการอ่านโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 

วิเคราะห์ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยด้านภาษาโดยการเปรียบเทียบภาษาแม่คือไม่แตกต่างจากภาษาอังกฤษแต่มีกลุ่มที่พํฒนาภาษาอังกฤษและเข้าใจมากขึ้น

 

 

 

 

http://www.inspect12.moe.go.th/insite/Vijai.htm#17.