งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว

งบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียวจะแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงค่อยนำรายได้ทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเดียว แสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิในบรรทัดสุดท้าย ข้อดีของวิธีนี้คือง่าย แต่บางทีเราอาจต้องการดูความสามารถในการทำกำไรอย่างอื่นของกิจการนอกเหนือจากกำไรสุทธิเพียงอย่างเดียว


ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนแบบชั้นเดียว

บริษัท กขค จำกัด (มหาชน)งบกำไรขาดทุนณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX

รายได้

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้

กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ

[แก้] งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้นจะแสดงรายได้จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นชั้น ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากแยกผลจากการดำเนินงานปรกติ และ ไม่ปรกติของกิจการ ทำให้ประเมินความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้ดีกว่า


ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น

บริษัท กขค จำกัด (มหาชน)งบกำไรขาดทุนณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX

รายได้ :

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย : หัก ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
บวก รายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กำไร หรือ ขาดทุนสุทธิ