เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2552ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการมัชฌิมนิเทศชุดวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะความเป็นครูเก่งและครูดี นี้ ได้จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติงานของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามปฏิทินปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน  ซึ่งประกอบด้วย แขนงวิชาภาษาไทย   แขนงวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาคณิตศาสตร์  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และ แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ (รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี),     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์จิราพร พรายมณี)และ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ผศ.นวรัตน์ สมนาม)

 

                 ครูจอยขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในงานครั้ง ถ้าไม่มีน้องๆนักศึกษางานนี้คงไม่ประสบความสำเร็จด้วยดี

                 

ปล. อย่าลืมสรุปกิจกรรมตลาดนัดฝึกประสบการณ์ด้วยนะครับ    ครูจอยขอภายในวันที่ 25 ธ.ค.52 นี้ เพื่อจะได้สรุปโครงการส่ง สสส.นะครับ

        วิธีการส่ง :

1.  ให้ทุกโรงเรียนเข้ามารายผลกิจจกรรมตลาดนัดต่อท้ายบันทึกนี้

ตัวอย่างการรายงาน  :

   รายงานผลกิจกรรมตลาดนัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 โรงเรียนสวนอนันต์

                      

ประมวลภาพกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงาน

 

คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวเปิดงาน

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

กิจกรรมสนทรียสนทนา

 

กิจกรรมตลาดนัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 

 

ขอบคุณมากมาย