อยากทราบถึงโอกาสและความก้าวหน้าของเภสัชกรในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ?