เลขหมู่

LB1029.I3 ส46

ชื่อผู้แต่ง 

สมาพร มีเนตรทิพย์

ชื่อวิทยานิพนธ์

 

 ระดับ

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง นาฏยศัพย์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The development of instructional package on Thai classical dance vocabularies and non verbal on Thai dramatic arts for seventh graders)  

ปริญญาโท

สาขาวิชา/ภาควิชา

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

 

เอกสารฉบับเต็ม

 

1. หน้าปก

 

2. บทคัดย่อ

 

3. สารบัญ

 

4. บทที่1

 

5. บทที่2

 

6. บทที่3

 

7. บทที่4

 

8. บทที่5

 

9. บรรณานุกรม

 

10. ภาคผนวก