K 44257419   :   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คำสำคัญ         :   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/คณิตศาสตร์

           เปรมชัย   เกิดคล้าย   :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดนครปฐม (THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION LESSON ON FRACTION IN MATHEMATICS FOR PRATHOM 6 STUDENTS, BANSUATANON SCHOOL, NAKHON PATHOM PROVINCE) อาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ : รศ.สมหญิง   เจริญจิตรกรรม. 147 หน้า. ISBN 974-464-869-4

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน 20 คน

             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเศษส่วน

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

              ผลการวิจัยพบว่า

1.  แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และ    การวัดผล ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้บทเรียน ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติให้มาก และใช้เป็นสื่อเสริม

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน มีประสิทธิภาพ 80.37/82.78 สู.กว่าเกณฑ์ 80/80

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศษส่วน หลังเรียน ( = 81.25) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 55.25)

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน อยู่ในระดับมาก

 ที่มาของงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ : หอสมุดแห่งชาติ ชั้น 5