วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนา ให้ผู้เรียน    มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
      การดำรงชีวิตและครอบครัว  
      เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน             การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ   ความถนัด  และความสนใจของตนเอง
      การออกแบบและเทคโนโลยี
      เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์   โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้  วิธีการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล   การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือ  การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      การอาชีพ  
      เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่
 • เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงาน ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ กลับมาใช้ซ้ำ  
 • เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ การทำงานร่วมกัน ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ อย่างหลากหลาย  นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม ความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓  มิติ หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
 • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้น  หาข้อมูลเก็บรักษา ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีทักษะ การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงาน  ที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจำลองความ คิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา  หรือการทำโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล  และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
 • เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทำ คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 • เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ   การทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำงาน  อย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ   วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้อง การ   สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำ เสนอผลงาน  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
 • เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
 • เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ   และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
สาระที่ ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน .๑ เข้าใจ การทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔-๖
๑. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย
๓.  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้น
และตรงเวลา
 
๑. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใน           การทำงานอย่าง    เหมาะสมกับงานและประหยัด
๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
อย่างปลอดภัย
๑.อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว
และส่วนรวม
๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
๓. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
๑. อธิบายเหตุผลใน
การทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ทำงาน
บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน
๔. ใช้พลังงานและทรัพยากร 
ในการทำงาน
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
๑.อธิบายเหตุผลในการทำงาน
แต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน
๒. ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงาน
อย่างเป็นระบบ ประณีตและ
มีความคิดสร้างสรรค์
๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิก
ในครอบครัว  
๔.มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๑. อภิปรายแนวทางใน
การทำงานและปรับปรุง
การทำงาน
แต่ละขั้นตอน
๒. ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน 
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น
๑. วิเคราะห์ขั้นตอน                การทำงาน
ตามกระบวนการทำงาน
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การทำงานด้วยความเสียสละ
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหา      การทำงาน
อย่างมีเหตุผล
 
 
๑. ใช้ทักษะ
การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
๒. ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา
ในการทำงาน
๓. มีจิตสำนึก
ในการทำงานและใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 
๑. อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
๒. ใช้ทักษะ
ในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม
๓. อภิปราย           การทำงานโดยใช้ทักษะ               การจัดการเพื่อ
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
๑.  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
๒.  สร้างผลงานอย่างมีความคิด  สร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
๓.  มีทักษะการจัดการในการทำงาน
๔.  มีทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา
ในการทำงาน
๕   มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ                            การดำรงชีวิต
๖.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
๗.ใช้พลังงาน ทรัพยากร
ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน            เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                                                                                                                                             
สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑     เข้าใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔-๖
-
 
๑. บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน    ชีวิตประจำวัน
๒. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง
๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล๓. นำความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์  เครื่องมือ       
 ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้าง
ของเล่น  ของใช้อย่างง่าย
๑. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบ              โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
๒.  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
-
 
 
 
 
๑. อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของ
 เทคโนโลยี
๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา   หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล   เลือกวิธีการ ออกแบบ                โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ 
ลงมือสร้าง และประเมินผล
 ๑. อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี
๒.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
ความสนใจ
อย่างปลอดภัย
โดยกำหนดปัญหา  หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล           เลือกวิธีการ   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด   ลงมือสร้าง และ ประเมินผล
๓. นำความรู้และทักษะ              การสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
-
๑. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี  อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด   เป็นภาพร่าง ๓  มิติหรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้   หรือ  ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ การรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ  
๑. อธิบายระดับของเทคโนโลยี
๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่าง
 ปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
 เป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ    และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ                การรายงานผล
๑. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ
๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
๓. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอ ฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
๔. มีความคิดสร้างสรรค์ใน                       การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
๕.วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔-๖
-
 
๔. มีความคิดสร้างสรรค์             อย่างน้อย                   ๑  ลักษณะ             ในการแก้ปัญหาหรือสนอง              ความต้องการ
 
 
 
๓. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป
ประยุกต์ใน
การสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้
๔. มีความคิดสร้างสรรค์              อย่างน้อย                  ๒  ลักษณะ                     ในการแก้ปัญหาหรือสนอง             ความต้องการ
๕. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช้ ด้วย          การแปรรูป   แล้ว นำกลับมา ใช้ใหม่
 
-
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ใน                การแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการในงาน
ที่ผลิตเอง
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต   สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
เทคโนโลยีด้วย
การลดการใช้ทรัพยากร  หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
มาตรฐาน ๓.๑เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒  
ม. ๓
ม. ๔-๖
๑.  บอกข้อมูล
ที่สนใจและแหล่งข้อมูล
ที่อยู่ใกล้ตัว
๒. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
๑. บอกประโยชน์
ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
ที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
๒. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล
๓. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
๑. ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
๒.  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
๑. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒. บอกหลักการทำงานเบื้องต้น
ของคอมพิวเตอร์
๓.  บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
๔. ใช้ระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการทำงาน
๕. สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ
 
๑. ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๒. สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
 
 
๑. บอกหลักการเบื้องต้นของ
การแก้ปัญหา
๒. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
๓. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ
๔. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
๕. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
อย่างมีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบ
 
๑. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
๒. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
๑. อธิบายหลักการเบื้องต้นของ
การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒. อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ค้นหาข้อมูล   และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๑. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มี  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
 
 
๑. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
๒. อธิบายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
๓. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
๕. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เขียนโปรแกรมภาษา
 
 
 
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒  
ม. ๓
ม. ๔-๖
-
 
 
 
 
 
-
 
-
๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 
 
 
๔. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำใน
ชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ
 
๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์๘. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
๙. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
๑๐. ใช้คอมพิวเตอร์ใน                   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ
๑๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
๑๓.  บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                                                                                                      
สาระที่  ๔  การอาชีพ
มาตรฐาน   ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔
ป. ๕
ป. ๖
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔-๖
-
 
-
-
๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ
๑. สำรวจข้อมูล
ที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน
๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ
๑.สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
๒. ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรม
ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
๓. เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
๑. อธิบาย           การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
๒. ระบุ
การเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพ
๓. มีทักษะพื้นฐาน
ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
 
๑. อภิปราย
การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
๓.  ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง
 
 
๑. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ
 ๒. เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
๓.  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
๔.  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ