กระบวนการ SES ทำได้ ดังนี้

1. มองทางเลือกในการพัฒนาตลาดหรือขยายตลาด  คือเลือกประเทศ ที่อยากเข้าไปลงทุน

2. พิจารณาประเทศที่เราสนใจตามคุณสมบัติที่ธุรกิจกำหนดไว้ในข้อ 1

3. พิจารณาตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาด  ในระดับจุลภาคของประเทศที่เราคัดเลือกมา

4. พิจารณาตลาดที่มีคุณภาพ  โดยการให้คะแนนจากการพิจารณาในข้อ 3 หรือจัดกลุ่มประเทศ หรือตลาดที่สนใจโดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดแต่ละตลาด