ในยุคปัจจุบันการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  นับว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตัวผู้สอนเองและตัวผู้เรียนด้วย ให้ประโยชน์ดีกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว เพราะมันสร้างความน่าสนใจได้ดีกว่า ผู้สอน นอกจากจะเป็นผู้สอนแล้ว ยังจะต้องคอยกำกับ ชี้แนะ และคอยหนุนเสริม ให้เนื้อหาดำเนินไปในทิศทางที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ อีกอย่าง การใช้สื่อยังช่วยสร้างอารมณ์ร่วม และบรรยากาศในชั้นเรียนได้ดีอีกด้วย หลายต่อหลายครั้ง แทนที่ผู้เรียนจะเล่นเกมส์ซ่อนตาดำ กลับตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้า จนหลับตาไม่ลง

วิธีการสอน  เลือกวิธีสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู่  นำเทคนิคต่าง ๆ มากระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา

วัตถุประสงค์

1. สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน เป็นวิธีที่มั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน

     บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะสอน

3. เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจำนวนผู้เรียน

4. ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน  เข้าใจง่าย

5. ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม  ได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความ
    คิดเห็นซึ่งกันและกัน

6. มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน เรียนด้วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร้น
    ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 7. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริงและดู
      ผลการปฏิบัติของตนเอง

 8. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ ด้วยการซักถาม หรือให้แสดงความ
      คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ  คิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์ของ
      สิ่งต่าง ๆ

 9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียน ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
       จากตำราหรือคำบอกเล่าอย่างเดียว

10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผล
       การเรียนการสอน

 11. มีการส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีมีประโยชน์

 12. มีการใช้การจูงใจ ในระหว่างเรียน เช่น รางวัล การชมเชย  คะแนนแข่งขัน การลงโทษ
      ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและทำกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อประเภทโมเดล

ตัวอย่าง  ชุดการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพัฒนาอาชีพ   ซึ่งชุดการสอนชุดนี้มีจุดเด่นตรงที่นำของจำลองมาให้ผู้เรียนได้ดูของการแบ่งส่วนต่างๆของพื้นที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตัวอย่างภาพโดยรวมของการจัดพื้นที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

       สื่อการเรียนการสอนแบบนี้สามารถจัดวางโชว์ เพื่อเสริมความรู้ในการเรื่องการเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี   เพราะผู้เรียนจะสามารถเห็นของจำลองเหมือนจริง  แล้วยังมีข้อมูลประกอบให้ความรู้ด้วย

แต่ละส่วนจะมีป้ายบรรยายบอกถึงสัดส่วนของการใช้พื้นที่

แหล่งที่มา  :

http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/12143

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu51/les51.htm

http://www.eqd.rmutt.ac.th/document/instruction_good.doc