ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม เมื่อ A และ B เป็นจำนวนจริงหรือมุมใดๆและ
sin(A+B) = sinA cosB + cosA sinB
sin(A-B) = sinA cosB - cosA sinB
cos(A+B) = cosA cosB - sinA sinB
cos(A-B) = cosA cosB + sinA sinB
ฟังก์ชันแจนต์และโคแนเจนต์ผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม เมื่อ A และ B เป็นจำนวนจริงหรือมุมใดๆ
tan(A+B) = tanA + tanB/1-tanA tanB
tan(A-B) = tanA - tanB/1+tanA tanB
cot(A+B) = cotA cotB - 1/cotB + cotA
cot(A-B) = cotA cotB + 1/cotB - cotA


การพิสูจน์
sin(A+B) = sinA cosB + cosA sinB
sin(A-B) = sinA cosB - cosA sinB
cos(A+B) = cosA cosB - sinA sinB
cos(A-B) = cosA cosB + sinA sinB
tan(A+B) = tanA + tanB/1-tanA tanB
tan(A-B) = tanA - tanB/1+tanA tanB
cot(A+B) = cotA cotB - 1/cotB + cotA
cot(A-B) = cotA cotB + 1/cotB - cotA