การสร้างฐานข้อมูล
การใช้โปรแกรม Excel สร้างฐานข้อมูลคือการนำข้อมูลมาป้อนลงในแผ่นบงาน ซึ่งควรจะบันทึกในลักษณะดังนี้
- ข้อมูลกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือที่เรียกว่า 1 ตาราง (Table) จะต้องป้อนในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน
ของแผ่นงาน
- ข้อมูลชุดหนึ่งหรือที่เรียกว่า 1 เรคคอร์ด (Record) จะป้อนไว้ 1 แถว
- ข้อมูล 1 รายการ หรือ 1 ฟิลด์ (Field) จะป้อนไว้ 1 คอลัมน์
131
ในการป้อนข้อมูล ควรจะใส่ชื่อฟิลด์หรือชื่อรายการไว้แถวบนสุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแถวที่ 1 และ ห้ามป้อนแบบเว้นคอลัมน์หรือเว้นแถว เพราะโปรแกรมจะถือว่า เป็นข้อมูลคนละกลุ่ม หรือคนละ ตาราง ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของตัวอักษร สีและรูปแบบ(Format) ต่างๆ ได้เหมือนกับข้อมูลปกติในแผ่นงาน เพียงแต่เป็นการพิจารณาข้อมูลแบบ ฐานข้อมูล
ตัวอย่างฐานข้อมูล
รูปที่ 7.1 หน้าจอของข้อมูลที่บันทึกแบบฐานข้อมูล
จากตัวอย่างนี้แสดงฐานข้อมูลที่อยู่ใน แผ่นงานของโปรแกรม Excel ที่ประกอบไปด้วย 8 เรคคอร์ด 7 ฟิลด์ คือ รหัส ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา อายุ เงินเดือน วันเข้าทำงาน โดยจะมีขอบเขตของพื้นที่ที่ข้อมูลอยู่คือ A2:G10
7.2 กาการสร้างฐานข้อมูล
การใช้โปรแกรม Excel สร้างฐานข้อมูลคือการนำข้อมูลมาป้อนลงในแผ่นบงาน ซึ่งควรจะบันทึกในลักษณะดังนี้
- ข้อมูลกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือที่เรียกว่า 1 ตาราง (Table) จะต้องป้อนในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน
ของแผ่นงาน
- ข้อมูลชุดหนึ่งหรือที่เรียกว่า 1 เรคคอร์ด (Record) จะป้อนไว้ 1 แถว
- ข้อมูล 1 รายการ หรือ 1 ฟิลด์ (Field) จะป้อนไว้ 1 คอลัมน์
131
ในการป้อนข้อมูล ควรจะใส่ชื่อฟิลด์หรือชื่อรายการไว้แถวบนสุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแถวที่ 1 และ ห้ามป้อนแบบเว้นคอลัมน์หรือเว้นแถว เพราะโปรแกรมจะถือว่า เป็นข้อมูลคนละกลุ่ม หรือคนละ ตาราง ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของตัวอักษร สีและรูปแบบ(Format) ต่างๆ ได้เหมือนกับข้อมูลปกติในแผ่นงาน เพียงแต่เป็นการพิจารณาข้อมูลแบบ ฐานข้อมูล
ตัวอย่างฐานข้อมูล
รูปที่ 7.1 หน้าจอของข้อมูลที่บันทึกแบบฐานข้อมูล
จากตัวอย่างนี้แสดงฐานข้อมูลที่อยู่ใน แผ่นงานของโปรแกรม Excel ที่ประกอบไปด้วย 8 เรคคอร์ด 7 ฟิลด์ คือ รหัส ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา อายุ เงินเดือน วันเข้าทำงาน โดยจะมีขอบเขตของพื้นที่ที่ข้อมูลอยู่คือ A2:G10