โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู- อาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน มีทั้งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา

                เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม  และฝึกฝนให้รู้จักการบริหารเงินอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง  ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น  เสริมสร้างนิสัยให้รู้จักการรับผิดชอบ  และก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

คุณสมบัติของโรงเรียน                    

-โรงเรียนซึ่งผู้บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ

-เห็นความสำคัญในการฝึกเด็กให้มีภาคปฏิบัติ-เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
-โรงเรียนช่วยจัดสถานที่ให้
-โรงเรียนควรมีนักเรียนมากพอสมควร
-ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,500 คนขึ้นไป
ลักษณะการดำเนินงาน-การฝากเงินของธนาคารโรงเรียนเป็นประเภทเผื่อเรียก ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน -โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียวส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ประเภทเงินฝาก

เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายธนาคารโครงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)

เวลาเปิดทำการ
-ระยะเวลาในการเปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน
จะเป็นช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน หรือช่วงพักเที่ยงของทุกวัน หรือเฉพาะบางวันตามความเหมาะสม โดยธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงจะไปรับเงินในแต่ละวัน หลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปิดบัญชี

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน
ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในด้าน
การฝึกอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน
แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และ
สมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะ
สำหรับธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรม
เสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วม อาทิ ค่ายผู้นำเยาวชน ทัศนศึกษา
นอกสถานที่และสนับสนุนในรูปทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน

กิจกรรมสโมสรเยาวชน
เป็นศูนย์รวมของสมาชิกที่มุ่งเสริมการเรียนรู้การร่วมคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆเสริมสร้าง และปลูกฝังนิสัยการประหยัดรักการออม รู้จักรับผิดชอบและเสียสละต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

สมาชิกของสโมสรเยาวชน

จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน โดยจะเริ่มรับสมัครจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน กลุ่มลูกค้าธนาคารโรงเรียน
ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 50,000 คน
เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 700 คน รวมเข้าร่วม 7,000 คน

สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกคือ เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าโดยยื่นบัตรสมาชิกสมุดเงินฝากรับส่วนลดจากหน่วยงาน หรือร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสโมสรเยาวชนทุนการศึกษาหรือของที่ระลึกคือ สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมคือ สมาชิกมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด