ปัญหามลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดภายนอกที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร

   ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงสุกรมีผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่สำคัญได้แก่

   1. กลิ่นเหม็นและก๊าซพิษ ปฏิกิริยาของแบคทีเรียในการย่อยสะลายสิ่งขับถ่ายของสุกรทำให้เกิดก๊าซพิษเกิดขึ้นโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นพิษต่อคนและสุกรที่เลี้ยง

   1.1. ผลกระทบต่อผู้เลี้ยงและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ถ้าก๊าซพิษที่เกิดขึ้นมีความเข็มข้นมากผู้ที่ได้รับจะเกิดอาการระคายเคืองตา จมูก คอ และอาจตายได้เมื่อสัมผัสในเวลานานเกินไป

   1.2 ผลกระทบต่อสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม ถ้าสุกรได้รับก๊าซพิษในจำนวนมากก็อาจทำให้สุกรเกิดโรคต่างๆ เช่นเป็นปอดบวม

   2. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หนอน แมลงวัน และยุง มูลสุกรที่สะสมอยู่ในฟาร์มนอกจากมีกลิ่นแล้วยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อมาสู่คน เช่น โรคท้องร่วงโดยมีแมลงวันที่เกิดขึ้นในฟาร์มเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อีกทั้งแมลงวันจะสร้างความรำคาญให้แก่สุกรที่เลี้ยง ในกรณีที่สุกรมีบาดแผล แมลงวันจะเข้าไปกินเนื้อเยื้อบาดแผลทำให้แผลหายช้า

  3. ทำลายสิ่งแวดล้อมในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียง ของเสียที่เกิดขึ้นจากฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะมูลเหลว ปัสสาวะ รวมทั้งน้ำล้างคอก ถ้ามีวิธีการจัดการไม่เหมาะสมจะไหลลงสู่ คู คลอง หนอง และบึงที่อยู่ใกล้ฟาร์ม เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งขับถ่ายของสุกร ทำให้ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติถูกทำลาย เนื่องจากน้ำเน่าเสีย ทำให้จำนวนสัตว์น้ำลดลง ความรุนแรงของปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน    

                                   ภาพลักษณะการอยู่อาศัยของสุกร

                

                

                                     ภาพการให้อาหารสุกร

               

                                ภาพการทำความสะอาดในฟาร์มสุกร