การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

บทที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
   ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาจำแนกตามลักษณะของสถานศึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
บทที่ 2 สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
   ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ จุดหมาย ระดับการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้
บทที่ 3 การจักระบวนการเรียนรู้
   ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบพบกลุ่มและการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้
บทที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียน
    ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนด้านหมวดวิชากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์การอ่าน การคิด วิเคราะห์ และเขียนและการประเมินคุณภาพ การศึกษานอกโรงเรียนระดับชาติ
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการผ่านระดับการศึกษาและการจบหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติ การผ่านระดับการศึกษาและการจบหลักสูตร
แนวทาง การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
บทที่ 5 การบริหารงานธุรการ
    ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์และการแนะแนว การรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การดำเนินงานธุรการด้านการวัดและประเมินผล การย้ายสถานศึกษาและการรายงานข้อมูลนักศึกษา
บทที่ 6 การบริหารงานทะเบียนและการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
     ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การบันทึกข้อมูลนักศึกษา
การรับทำทะเบียนนักศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน ( กศน.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ปพ.2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(กศน.3)
 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์(กศน.4) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กศน.5)เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
(กศน.6) และใบรับรองผลการเรียน(กศน.7)การออกหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการศึกษา
บทที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและงบประมาณ
     ประกอบด้วย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ค่าตอบแทนครู ศรช. และวิทยากรสอนเสริม การแต่งตั้งครูประจำกลุ่มและครูประจำ ศรช.
การจัดตั้ง ศรช. บทบาทหน้าที่ครูประจำกลุ่มและครู ศรช. การบริหารจัดการหลักสูตรการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ของพันธมิตร
 และข้อตกลงในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บทที่ 8 การติดตาม การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
     ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตาม การจัดทำแผนการกำกับติดตาม
การประชุมชี้แจ้งคณะติดตามและผู้เกี่ยวข้องการติดตามกิจกรรมตามแผนและการสรุปผลการกำกับติดตามและเสนอสถาพปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
บทที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
     ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
บทที่ 10 การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ( Admission )
     ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ รูปแบบวิชาและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในคณะ / ประเภทวิชาต่าง ๆ ( 2549 )
และการออกหลักฐานให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
 

ความคิดเห็น  เอกสาร "คู่มือการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรจุ
เนื้อหาสาระที่จำเป็นต่อการดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพียงพอที่ทั้ง
ผู้บริหารและครูสามารถนำไปศึกษาร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรในแต่ละวิชามากขึ้น