คำสั่ง :    จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

 

๑. การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร ?

ก. รู้ความเป็นไป                   

ข. รู้ปฏิปทาจริยาวัตร

 ค. ได้ทิฏฐานุคติ                    

ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ง

๒. ไตรเพท เป็นคัมภีร์การศึกษาของวรรณะใด ?

                ก. กษัตริย์                              ข. พราหมณ์

                ค. แพศย์                 ง. ศูทร

                คำตอบ : ข

๓. เพราะเหตุใด คนชมพูทวีปสมัยนั้น จึงมีทิฏฐิความเห็นที่แตกต่างกัน ?

                ก. มีคณาจารย์มากมาย       ข. มีการสอนลัทธิต่างกัน

                ค. มีการแบ่งชั้นวรรณะ         ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ง

๔. ความเห็นว่า ตายแล้วสูญ จัดเป็นทิฏฐิประเภทใด ?

                ก. อเหตุกทิฏฐิ                        ข. นัตถิกทิฏฐิ

                ค. อุจเฉททิฏฐิ                        ง. สัสสตทิฏฐิ

                คำตอบ : ค

๕. ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร ?

                ก. ตายแล้วสูญ                      ข. ตายแล้วตกนรก

                ค. ตายแล้วเกิดในสุคติ                         ง. มีคติไม่แน่นอน

                คำตอบ : ข

๖. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากใคร ?

                ก. พระเจ้าโอกกากราช         ข. พระเจ้าชยเสนะ

                ค. พระเจ้าสีหหนุ   ง. พระเจ้าอัญชนะ

                คำตอบ : ค

๗. พระอนุชาต่างมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

                ก. อานนท์              ข. นันทะ

                ค. นันทกะ              ง. มหานามะ

                คำตอบ : ข

๘. พระเจ้าสีหหนุและพระนางกัญจนา เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

                ก. ตา ยาย              ข. ปู่ ย่า

                ค. ลุง ป้า                ง. พ่อตา แม่ยาย

                คำตอบ : ข

 ๙. ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ ?

                ก. ทิพยภูษาที่ห่มมีสีเศร้าหมอง          

                ข. พระสรีระมีอาการชราปรากฏ

                ค. พระเสโทไหลจากพระนลาฏ           

                ง. ทิพยบุปผาที่ประดับเหี่ยวแห้ง

                คำตอบ : ค

๑๐. พระนางสิริมหามายาเสด็จไปเทวทหนคร เพราะเหตุใด ?                                                                                                          

                ก. บวงสรวงเทวดา                ข. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

                ค. เยี่ยมสกุลวงศ์   ง. เยี่ยมมารดาบิดา

                คำตอบ : ค

 ๑๑. พระวาจาว่า “เราเป็นเลิศ เป็นหนึ่ง ประเสริฐสุดในโลก” เรียกว่า...?

                ก. สัจจวาจา           ข. มธุรวาจา

                ค. ปิยวาจา            ง. อาสภิวาจา

                คำตอบ : ง

๑๒. พระมหาสัตว์มีพระรัศมีออกจากพระวรกาย จึงมีพระนามว่า... ?

                ก. อรหันต์               ข. โคตมะ

                ค. อังคีรส               ง. สิทธัตถะ

                คำตอบ : ค

๑๓. ใครมิใช่เป็นสหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

                ก. อานนท์              ข. อุบาลี

                ค. กาฬุทายี            ง. พิมพา

                คำตอบ : ข

๑๔. ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ  มีความหมายว่าอย่างไร ?

                ก. บ่วง พันธะ ผูกแล้ว           ข. บ่วง พันธะ รัดแล้ว

                ค. บ่วง พันธะ เกิดแล้ว          ง. บ่วง พันธะ  ดับแล้ว

                คำตอบ : ค

๑๕. ต้นพระศรีมหาโพธิที่ตรัสรู้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

                ก. อัสสัตถพฤกษ์   ข. ชมพูพฤกษ์

                ค. ราชพฤกษ์         ง. ชัยพฤกษ์           

                คำตอบ : ก

๑๖. ใครอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

                ก. ฉันนะ                 ข. สุชาดา

                ค. ปัญจวัคคีย์                        ง. ภัททวัคคีย์

                คำตอบ : ค

๑๗. ใครเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพพาชก ?

                ก. โกลิตะ                               ข. ปุกกุสะ

                ค. ปิปผลิ                                ง. ราธะ

                คำตอบ : ก

๑๘. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดาของพระยามาร ณ สถานที่ใด ?

                ก. อนิมิสเจดีย์        ข. รัตนจงกรมเจดีย์

                ค. ต้นอชปาลนิโครธ              ง. ต้นราชายตนะ

                คำตอบ : ค

๑๙. โดยธรรมาธิษฐาน พระยามารคืออะไร ?

                ก. กามตัณหา        ข. กามราคะ

                ค. วัตถุกาม            ง. กิเลสกาม

                คำตอบ : ง

๒๐. สถานที่เพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ มิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่า…?

                ก. อนิมิสเจดีย์        ข. รัตนฆรเจดีย์

                ค. รัตนจงกรมเจดีย์               ง. รัตนเจดีย์

                คำตอบ : ก

๒๑. พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากตรัสรู้กี่วัน ?

                ก. ๗ วัน  ข. ๒๑ วัน

                ค. ๒๘ วัน               ง. ๔๙ วัน

                คำตอบ : ง

๒๒. คำว่า อรหันต์  เป็นคำเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

                ก. ก่อนพุทธกาล    ข. สมัยพุทธกาล

                ค. หลังพุทธกาล    ง. หลังสังคายนา

                คำตอบ : ก

๒๓. ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ตรัสที่ไหน ?

                ก. ถ้ำสุกรขาตา     ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

                ค. วัดเวฬุวัน           ง. กัลลวาลมุตตคาม

                คำตอบ : ง

๒๔. บุคคลผู้ไม่สามารถแนะนำให้รู้ตามได้ เปรียบด้วยบัวชนิดใด ?

                ก. บัวใต้น้ำ             ข. บัวเสมอน้ำ

                ค. บัวพ้นน้ำ           ง. บัวพ้นน้ำพร้อมบาน

                คำตอบ : ก

๒๕. ข้อใด กล่าวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ถูกต้อง ?

                ก. เป็นปฐมสาวก  ข. เป็นลุงปุณณมาณพ

                ค. เกิดที่บ้านโทณวัตถุ          ง.  เป็นบุตรกปิลพราหมณ์ 

                คำตอบ : ง

๒๖. ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้า ในพระอิริยาบถใด ?

                ก. ประทับยืน         ข. เสด็จจงกรม

                ค. ประทับนั่ง          ง. บรรทม

                คำตอบ : ข

๒๗. แคว้นกาสีมีชื่อเสียงในเรื่องใด ?

                ก. ธัญญาหาร        ข. สมุนไพร

                ค. อัญมณี              ง. เสื้อผ้า

                คำตอบ : ง

๒๘. พระพุทธเจ้าทรงเน้นคนกลุ่มใดก่อน ในการประกาศพระศาสนา ?

                ก. หมู่สามัญชน     ข. หมู่เศรษฐี

                ค. หมู่นักบวช         ง. พระราชา เจ้าลัทธิ

                คำตอบ : ง

๒๙. ปิปผลิมาณพและภัททกาปิลานี คิดอย่างไรเกี่ยวกับการครอง

      เรือนจึงตัดสินใจออกบวช ?

                ก. เป็นการสร้างบารมี          ข. เป็นการคอยรับบาป

                ค. เป็นการสืบทอดมรดก      ง. เป็นการสืบต่อสังสารวัฏ

                คำตอบ : ข

๓๐. การประกาศพระศาสนาของสาวกยุคแรก มีอุปสรรคอย่างไร ?

                ก. มีคนเลื่อมใสน้อย              ข. ถูกเจ้าลัทธิต่อต้าน

                ค. ให้อุปสมบทเองไม่ได้        ง. ทางสัญจรลำบากมาก

                คำตอบ : ค

๓๑. พระเจ้าพิมพิสารถวายอุทยานเวฬุวัน เพราะทรงเห็นอย่างไร ?

                ก. อยู่ไกลจากพระนคร         ข. เหมาะแก่สมณวิสัย

                ค. เป็นสถานที่กว้างขวาง     ง.  มีคนอยู่อาศัยมาก

                คำตอบ : ข

๓๒. ข้อใด กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารไม่ถูกต้อง ?

                ก. เป็นพระอริยบุคคล           ข. ถวายวัดแห่งแรก

                ค. พระราชาแคว้นมคธ         ง. เป็นปฐมอุบาสก

                คำตอบ : ง

๓๓. พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นโกศล คือใคร ?

                ก. พระเจ้าสุปปพุทธะ           ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล

                ค. พระเจ้าสุทโธทนะ             ง. พระเจ้าพิมพิสาร

                คำตอบ : ข

๓๔. พระเทวทัตไม่สามารถบรรลุมรรคผล เพราะเหตุใด ?

                ก. มีมานะว่าเป็นกษัตริย์      ข. คิดจะตั้งตนเป็นใหญ่

                ค. ลาภสักการะครอบงำ      ง. สำคัญตนว่ามีความรู้

                คำตอบ : ค

๓๕. ใครบอกวิธีการทำนาให้เจ้าชายอนุรุทธะได้รับรู้ ?

                ก. พระเจ้ามหานามะ            ข. พระเจ้าภัททิยะ

                ค. พระเจ้าสุกโกทนะ             ง. พระเจ้าอมิโตทนะ

                คำตอบ : ก

๓๖. “อะไรเป็นภัยของสัตวโลก” ตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ?

                ก. ลาภเป็นภัยใหญ่               ข. ทุกข์เป็นภัยใหญ่

                ค. ยศเป็นภัยใหญ่ ง. ทรัพย์เป็นภัยใหญ่

                คำตอบ : ข

๓๗. พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ ?

                ก. พระอัสสชิ พระอนุรุทธะ                   ข. พระอานนท์ พระอุบาลี

                ค. พระสารีบุตร พระยมกะ                   ง. พระยสะ พระโมคคัลลานะ

                คำตอบ : ค

๓๘. พระสาวกรูปใด ได้ศิษย์ดีและเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา ?

                ก. พระอัสสชิ          ข. พระยสะ

                ค. พระอานนท์       ง. พระสารีบุตร

                คำตอบ : ก

๓๙. บุคคลใด พระพุทธเจ้าจัดให้เป็นทิศเบื้องหน้า ?

                ก. บิดา มารดา      ข. ครู อาจารย์

                ค. บุตร ภรรยา       ง. มิตร สหาย

                คำตอบ : ก

๔๐. พระรัฐบาลใช้วิธีใด จึงได้บวชเป็นพระภิกษุ ?

                ก. หนีบวชซึ่งหน้า  ข. อดอาหาร

                ค. บวชตามเพื่อน  ง. ขอร้องบิดามารดา

                คำตอบ : ข

๔๑. พระสาวกรูปใด ไม่ได้บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถทั้ง ๔ ?

                ก. พระสารีบุตร     ข. พระอานนท์

                ค. พระอุบาลี         ง. พระอนุรุทธะ

                คำตอบ : ข

๔๒. พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ?

                ก. พระอานนท์       ข. พระอนุรุทธะ

                ค. พระมหากัสสปะ               ง. พระโมคคัลลานะ

                คำตอบ : ง

๔๓. พระสาวกรูปใด สนับสนุนให้มีการบวชภิกษุณีครั้งแรก ?

                ก. พระมหากัสสปะ               ข. พระสารีบุตร

                ค. พระอานนท์       ง. พระอุบาลี

                คำตอบ : ค

๔๔. พระพุทธเจ้า ทรงจำพรรษานานที่สุด ณ เมืองใด ?

                ก. พาราณสี           ข. เวสาลี

                ค. สาวัตถี               ง. กุสินารา

                คำตอบ : ค

๔๕. ดอกไม้ชนิดใด เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ?

                ก. ดอกบัว              ข. ดอกสาละ

                ค. ดอกโศก            ง. ดอกมณฑารพ

                คำตอบ : ง

๔๖. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔  ?

                ก. สถานที่ประสูติ  ข. สถานที่ตรัสรู้

                ค. สถานที่ปรินิพพาน            ง. สถานที่ถวายพระเพลิง

                คำตอบ : ง

๔๗. อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด ?

                ก. พระพุทธรูป       ข. พระบรมสารีริกธาตุ

                ค. พระพุทธบริขาร                ง. พระไตรปิฏก

                คำตอบ : ก

๔๘. ข้อใด ไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล ๔ จำพวก ?

                ก. พระพุทธเจ้า      ข. อรหันตสาวก

                ค. พระเจ้าจักรพรรดิ             ง. พระราชา

                คำตอบ : ง

๔๙. สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ?

                ก. ครั้งที่ ๒              ข. ครั้งที่ ๓

                ค. ครั้งที่ ๔              ง. ครั้งที่  ๕

                คำตอบ : ง

๕๐. ข้อใด กล่าวถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้ถูกต้อง ?

                ก. หลังปรินิพพาน ๒๑๘ ปี   ข. ประชุมทำ ณ อโศการาม

                ค. ใช้เวลาทำนาน ๙ เดือน    ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ง

***  ***  ***