น้ำส้มควันไม้

เป็นของเหลว   ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านที่อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง300 – 400  องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิปากปล่องควันอยู่ระหว่าง 80 - 150 องศาเซลเซียส  ของเหลวซึ่งมีสีน้ำตาลปนแดง มีกลิ่นควันไฟเป็นกรดอ่อน มีรสเปี้ยวเล็กน้อย ค่าpH ประมาณ 2.5 - 4 มีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ  1.015 มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 200 ชนิด  ซึ่งก่อนนำไปใช้ต้องใส่ถังตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อนประมาณ 3 เดือนเพื่อให้สารที่เป็นน้ำมันดินตกตะกอน  หลังจากนั้นต้องผ่านกระบวนการกรอง   มิเช่นนั้น   น้ำมันดินจะปิดปากใบพืชและเกาะติดรากพืช     ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าหรือตายได้