คำสั่ง :    จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบ ให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐ คะแนน)

 

๑.  สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

                ก. อุบายสงบกาย  ข. อุบายสงบวาจา

                ค. อุบายสงบใจ      ง. อุบายเรืองปัญญา

                คำตอบ : ค

๒.  กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ?

                ก. สมถกัมมัฏฐาน                 ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ค. อสุภกัมมัฏฐาน                  ง. อนุสสติกัมมัฏฐาน

คำตอบ : ข

๓.  ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์โดยตรงด้านใด ?

                ก. จิตใจสงบ                           ข. มีสุขภาพดี

                ค. ความจำดี                          ง. ขยันทำงาน

                คำตอบ : ก

๔.  สิ่งอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

                ก. วัตถุกาม                            ข. กิเลสกาม

                ค. กามคุณ                             ง. กามฉันทะ

                คำตอบ : ข

๕.  ข้อใด ไม่จัดเป็นวัตถุกาม ?

                ก. เกมส์  ข. ล๊อตเตอรี่

                ค. เพลง ง. ความรัก

                คำตอบ : ง

๖.  ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

ก. ตักบาตรพระ                     ข. ถวายทาน

                ค. ถวายพวงมาลัย                                ง. รักษาศีล

                คำตอบ : ง

๗.  ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

                ก. ต้อนรับตามฐานะ              ข. นำน้ำดื่มมาให้

                ค. ให้หนังสือธรรมะ               ง. ถามถึงธุระที่มา

                คำตอบ : ก

๘. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ?

                ก. รู้จักพอเพียง      ข. มีการงานดี

                ค. มีทรัพย์มาก       ง. มีตำแหน่งสูง     

                คำตอบ : ก

๙. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

                ก. ฝักใฝ่ในกาม      ข. ปองร้ายผู้อื่น

                ค. โลภอยากได้      ง. ทรมานสัตว์

                คำตอบ : ง

๑๐. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

                ก. เจริญเมตตา      ข. เจริญกรุณา

                ค. เจริญมุทิตา       ง. เจริญอุเบกขา    

                คำตอบ : ข

๑๑. ไฟในข้อใด ทำให้คนหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ? 

                ก. ไฟคือราคะ        ข. ไฟคือโทสะ

                ค. ไฟคือโมหะ        ง. ไฟคือตัณหา

                คำตอบ : ค

๑๒. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน ?

                ก. อัตตาธิปเตยยะ ข. โลกาธิปเตยยะ

                ค. ธัมมาธิปเตยยะ ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ค

๑๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเคราะห์เข้าในข้อใด ?

                ก. อัตตาธิปเตยยะ ข. โลกาธิปเตยยะ

                ค. ธัมมาธิปเตยยะ ง. อนาธิปเตยยะ

                คำตอบ : ข

๑๔. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

                ก. สมาธิชั้นสูง        ข. ปัญญาหยั่งรู้

                ค. มีอิทธิฤทธิ์          ง. การเข้าฌาน

                คำตอบ : ข

๑๕. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

                ก. อยากมีบ้านใหม่                                ข. อยากให้คนนับถือ

                                ค. อยากอยู่คนเดียว                              ง. อยากรักษาโรคร้าย

                คำตอบ : ง

๑๖. ข้อใด เป็นโทษของตัณหา ? 

                ก. ให้เกิดทุกข์         ข. ให้มัวเมา

                ค. ให้ยึดมั่นถือมั่น  ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ง

๑๗. ผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆ เพราะ… ? 

                ก. เกิดความโลภ    ข. ขาดปัญญา

                ค. ข่มใจไว้ไม่ได้      ง. เชื่อคนง่าย

                คำตอบ : ก

๑๘. ปาฏิหาริย์อะไร ทำให้คนละชั่วประพฤติดีได้ ?

                ก. อาเทสนาปาฏิหาริย์          ข. อิทธิปาฏิหาริย์

                ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์           ง. ยมกปาฏิหาริย์

                คำตอบ : ค

๑๙. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

                ก. แสดงระเบียบปฏิบัติ         ข. แสดงบุคคลาธิษฐาน

                ค. แสดงธรรมาธิษฐาน          ง. แสดงอิทธิปาฏิหารย์

                คำตอบ : ง

๒๐. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศพระศาสนา จัดเป็นจริยาใด ?

                ก. อัตตัตถจริยา     ข. โลกัตถจริยา

                ค. ญาตัตถจริยา    ง. พุทธัตถจริยา

                คำตอบ : ง

๒๑. ข้อใด ไม่ใช่โลกัตถจริยา ?

                ก. ตรวจดูสัตว์โลก ข. โปรดเวไนยสัตว์

                ค. ตอบปัญหาเทวดา             ง. โปรดพุทธบิดา

                คำตอบ : ง

๒๒. ค้ายาบ้าแล้วถูกจับติดคุก สงเคราะห์เข้าในวัฏฏะข้อใด ? 

                ก. กิเลสวัฏฏ์          ข. กัมมวัฏฏ์

                ค. วิปากวัฏฏ์          ง. สังสารวัฏฏ์

                คำตอบ : ค

๒๓. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ?

                ก. ทำกรรมชั่ว        ข. มีโลกนี้โลกหน้า

                ค. รับผลกรรม        ง. มีกิเลสกรรมวิบาก

                คำตอบ : ง

๒๔. คำว่า สิกขา มีความหมายว่าอย่างไร ?

                ก. เรียนหนังสือ      ข. ฝึกหัดกายวาจาใจ

                ค. รักษาความดี     ง. เจริญสมาธิภาวนา

                คำตอบ : ข

๒๕. สาระสำคัญของการศึกษาไตรสิกขา คืออะไร ?

                ก. เป็นมนุษย์สมบูรณ์                           ข. โลกสงบร่มเย็น

                ค. โลกเจริญก้าวหน้า                            ง.  ทำให้โลกพัฒนา

                คำตอบ : ก

๒๖. การบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับสิกขาข้อใด ?

                ก. อธิสีลสิกขา       ข. อธิจิตตสิกขา

                ค. อธิปัญญาสิกขา                ง. ถูกทุกข้อ

                คำตอบ : ข

๒๗. ในอปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ตรงกับข้อใด ?

                 ก. งดเหล้าเข้าพรรษา          ข. งดอบายมุข

                 ค. งดจองเวรต่อกัน               ง. งดสูบบุหรี่

                คำตอบ : ค

๒๘. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้ว ควรทำอย่างไร ? 

                ก. เสพ    ข. อดกลั้น

                ค. เว้น     ง. บรรเทา

                คำตอบ : ค

๒๙. ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ? 

                ก. เมตตา                                ข. กรุณา

                ค. มุทิตา                                 ง. อุเบกขา

                คำตอบ : ก

๓๐. มีจิตริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ?

                ก. เมตตา                ข. กรุณา

                ค. มุทิตา ง. อุเบกขา

                คำตอบ : ค

๓๑. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

                ก. เมตตา                ข. กรุณา

                ค. มุทิตา                 ง. อุเบกขา

                คำตอบ : ง

๓๒. ข้อใด กล่าวการเกิดในภพใหม่ของพระโสดาบันไม่ถูกต้อง ?

                ก. ไม่เกิดในอบายภูมิ             ข. เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ

                ค. เกิดใหม่เป็นโสดาบัน        ง. เกิดใหม่เป็นปุถุชน

                คำตอบ : ง

๓๓. ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง เป็นคุณสมบัติของใคร ?

                ก. พระโสดาบัน     ข. พระอนาคามี

                ค. พระสกทาคามี ง. พระอรหันต์

                คำตอบ : ค

๓๔.  โสดาบัน แปลว่าอะไร ?  

                ก. ผู้ไกลจากกิเลส ข. ผู้ประเสริฐสูงสุด

                ค. ผู้ไม่มาโลกนี้อีก ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน

                คำตอบ : ง

๓๕. กิเลสในข้อใด พระอนาคามีละได้เด็ดขาด ?

                ก. กามราคะ                          ข. รูปราคะ

      ค. อรูปราคะ                     ง. มานะ

                คำตอบ : ก

๓๖. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

ก.            โยคะ                       ข. โอฆะ

ค.  อาสวะ                              ง. มานะ

คำตอบ : ข

๓๗. อริยสัจในข้อใด จัดว่าเป็น เหตุ ?

                ก. ทุกข์ สมุทัย                        ข.  สมุทัย นิโรธ

                ค. สมุทัย มรรค                      ง. มรรค นิโรธ

                คำตอบ : ค

๓๘. บุคคลที่พอแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ ตรงกับข้อใด ?

                ก. อุคฆติตัญญู        ข. วิปจิตัญญู

                ค. เนยยะ                  ง. ปทปรมะ

                คำตอบ : ค

๓๙. อนุปุพพีกถาข้อใด ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ? 

                ก. ทานกถา                            ข. สีลกถา

                ค. สัคคกถา                            ง. กามาทีนวกถา

                คำตอบ : ข

๔๐. บูชาพระคุณ ค้ำจุนพระศาสนา พาสู่ความสงบ จบแค่นิพพาน      

      หมายถึงอนุปุพพีกถาข้อใด  ?

                ก. ทานกถา            ข. สีลกถา

                ค. สัคคกถา            ง. เนกขัมมานิสังสกถา

                คำตอบ : ง

๔๑. กลัวคนอื่นจะดีกว่า จัดเป็นมัจฉริยะใด ?    

                ก. กุลมัจฉริยะ       ข. ลาภมัจฉริยะ

                ค. วัณณมัจฉริยะ ง. ธัมมมัจฉริยะ

                คำตอบ : ค

๔๒. เหตุใด ความตายจึงชื่อว่า มัจจุมาร ? 

                ก. เพราะเป็นเหตุตัดกิเลส    ข. เพราะเป็นเหตุตัดทุกข์

                ค. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต      ง. เพราะเป็นเหตุตัดความดี

                คำตอบ : ค

๔๓. เวทนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?  

                ก. ความเจ็บปวด   ข. ความรู้สึก

                ค. ความเห็นใจ       ง. ความสงสาร

                คำตอบ : ข

๔๔. เมตตา เป็นสัปปายะแก่คนมีจริตอะไร ?

                ก. ราคจริต             ข. โทสจริต

                ค. โมหจริต             ง. วิตกจริต            

                คำตอบ : ข

๔๕. คนคิดฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ควรแก้ด้วยวิธีใด ? 

                ก. เจริญอานาปานสติ                           ข. เจริญมรณสติ

                ค. เจริญเทวตานุสสติ                            ง. เจริญกายคตาสติ

                คำตอบ : ก

๔๖. พระธรรมคุณข้อว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ? 

                ก. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง              ข. ชนพึงรู้เฉพาะตน

                ค. ควรเรียกให้มาดู                                ง. พึงน้อมเข้ามาในตน

                คำตอบ : ก

๔๗. ความรู้คู่คุณธรรม ตรงกับพระพุทธคุณข้อใด ?

                ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ                  ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

                ค. สุคโต โลกวิทู                     ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

                คำตอบ : ข

๔๘. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ?

                ก. ปฏิบัติดีแล้ว       ข. ปฏิบัติไม่ลวงโลก

                ค. ปฏิบัติชอบ         ง. ปฏิบัติสมควร

                คำตอบ : ข

๔๙. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทย

      จัดเป็นบารมีใด ?  

                ก. ทานบารมี          ข. ปัญญาบารมี

                ค. อธิษฐานบารมี   ง. เมตตาบารมี

                คำตอบ : ก

๕๐. ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก ตรงกับข้อใด ?

                ก. กุศลชนกกรรม                  ข. กุศลอุปัตถัมภกกรรม

                ค. กุศลอาสันนกรรม             ง. กุศลอาจิณณกรรม

                คำตอบ : ข

***  ***  ***