ของดีศรีสำโรง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
One Tambon One Product
ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 4
สาระการเรียนรู้:
บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น การงานอาชีพ, สังคมศึกษา, ท้องถิ่นของเรา และคอมพิวเตอร์

หัวข้อ:
อาชีพเสริม, ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สาระสำคัญ:
เศรษฐกิจพอเพียง, ทรัพยากรในท้องถิ่น, การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
เวลาโดยประมาณ: 24 คาบ
 

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ / Unit Summary
การทำโครงงานเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นที่สะท้อนถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาสินค้าที่เหมาะสำหรับจะลงทุนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพื่อการกินดีอยู่ดี  และส่งเสริมเป็นสินค้าประเภทหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  โครงงานดังกล่าวนี้นำให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการข้ามวิชา ด้วยการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพ ทรัพยากรที่เอื้อต่ออาชีพ ตลอดจนเศรษฐกิจและรายได้โดยรวมของชาวศรีสำโรง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา(เศรษฐศาสตร์) และคณิตศาสตร์ การจัดการธุรกิจในวิชาการงานอาชีพ จากนั้นสร้างชิ้นงานเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานในรูปมัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์  โดยใช้ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะด้านการใช้ภาษาในการเรียบเรียงและจัดทำชิ้นงานทั้ง 3 ลักษณะ และแสดงออกด้วยการพูดอธิบายเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันใช้พหุปัญญาด้านต่างๆ ในการเรียนรู้และสร้างชิ้นงาน ได้แก่ พหุปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณรายได้  ด้านภาษาศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้วเรียบเรียง และนำเสนอ  ด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบชิ้นงานด้วยการโฆษณาสินค้าทางเว็บและแผ่นพับให้น่าสนใจ  และด้านมนุษยสัมพันธ์ในขณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และทำงานเป็นทีม

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้ / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: คำถามสร้างพลังคิด
  ทำอย่างไรชาวศรีสำโรงจึงจะอยู่ดี กินดี มีความสุข
 • Unit Questions: คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้
  อาชีพใดน่าจะเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวศรีสำโรงในปัจจุบัน
  อาชีพใดจะช่วยให้ชาวศรีสำโรงอยู่ดีกินดี
  ชาวศรีสำโรงควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
 • Content Questions: คำถามประจำบทเรียน
  ของดีศรีสำโรงที่ช่วยให้เกิดอาชีพมีอะไรบ้าง
  การค้าขายในรูปแบบใดบ้างที่จะช่วยให้ได้ผลดีที่สุดในยุคปัจจุบัน
  ศรีสำโรงมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้
  ชาวศรีสำโรงจะใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
  สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของชาวศรีสำโรง ควรเป็นอะไรบ้าง
  ถ้าการกินดีอยู่ดีขึ้นอยู่กับอาชีพ การเลือกอาชีพที่ทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
  เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวศรีสำโรงควรมีลักษณะอย่างไร

 

ขั้นตอนการสอน / Instructional Procedures
ขั้นเตรียมการสอน

 • ครูสำรวจสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ บุคคล และแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วทำบัญชีชื่อเตรียมไว้แนะนำนักเรียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล อุตสาหกรรมขนาดย่อม

 

ขั้นตอนการสอน

 • นำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของเรา และใช้ชุดคำถามแบบ หมวก 6 สี เพื่อให้นักเรียนระดมสมองตามประเด็นคำถามโดยมุ่งเน้นในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
 • นักเรียนประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้แก่ชุมชน หลังจากระดมสมองแล้ว
 • แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  แต่ละกลุ่มเลือกศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่จะสามารถเพิ่ม รายได้  โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำ ช่วยในการสืบค้นข้อมูล
 • กลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมหรือเป็นข้อจำกัดของแต่ละอาชีพ และนำเสนอในชั้นเรียน (เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม ให้กำหนดหมายเลข 1-4 สำหรับนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม นักเรียน หมายเลข 2 ของแต่ละกลุ่ม ไปสรุปข้อมูลของกลุ่มตนให้เพื่อนในกลุ่มอื่นฟัง เพื่อให้แต่ละกลุ่มรู้ข้อมูลและแนวคิด ของเพื่อนต่างกลุ่ม จากนั้นกลับเข้ากลุ่มเดิม)
 • แต่ละกลุ่มสรุปความเห็นของกลุ่มอีกครั้ง หลังจากฟังความเห็นของกลุ่มอื่นแล้ว  ร่วมกันตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า 1 รายการ ที่กลุ่มคิดว่าจะสร้างรายได้อย่างดี โดยใช้ข้อมูลที่ศึกษามาสนับสนุนการตัดสินใจ ได้แก่ความพอเพียงของวัตถุดิบ ต้นทุน แรงงาน ความนิยมของผู้ซื้อ ฯลฯ
 • วางแผนทำการตลาดสำหรับสินค้าที่ร่วมกันเลือก – ด้านการผลิต กำลังคน การวางตลาด ฯลฯ
 • วางแผนโฆษณาสินค้าและเปิดการค้าออนไลน์ ศึกษากระบวนการดำเนินกิจกรรมการค้าออนไลน์  เช่น บัตรเครดิต การส่งพัสดุ  การออกแบบจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การติดต่อเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ฯลฯ
 • นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเลือกโดย Microsoft PowerPoint*
 • จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้า
 • จัดทำเว็บแสดงและขายสินค้าออนไลน์
 • นำเสนอชิ้นงานใ (PPT 554KB) นข้อ 9 และ 10 หน้าชั้น  และรับฟังข้อเสนอแนะของครูและเพื่อน ๆ จากกลุ่มอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน

 

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน / Prerequisite Skills
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และสื่อสาร
 • ทักษะการเขียนเว็บเพจ
 • ทักษะการใช้กล้องดิจิทัล

 

การดัดแปลงตามสภาพการสอนที่แตกต่างกัน / Differentiated Instruction
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ:

 • ให้นักเรียนที่มีทักษะคอมพิวเตอร์น้อย ใช้เครื่องนอกเวลาได้
 • จัดทำใบงานใบความรู้พิเศษเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตรวจสอบกระบวนการการทำงานของตนเอง

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ:

 • ให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยครูในการสอน
 • เป็นที่ปรึกษานอกเวลาหรือรับแนะนำระหว่างวันหยุด
 • เป็นหัวหน้าตามกลุ่มที่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ

 

การประเมินนักเรียน/ Assessment Processes

 • ใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (DOC 40KB) เพื่อวัดผลผลการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียน โดยการประเมินจากตัวผู้เรียน เพื่อนและครูผู้สอน

 

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ / Credits

 • นายชยันต์ ยุบล
 • โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถ้มภ์
 • อ. ศรีสำโรง สุโขทัย