การมีคู่แข่งขันทางธุรกิจ เปรียบเสมือนยาชูกำลัง  ที่จะทำให้พนักงานขายและกิจการ มีความเข้มแข็งและอดทน ที่จะดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ความจำเป็นที่ต้องมีคู่แข่งขัน

1. ได้นำเสนอจุดเด่นของสินค้าตนเอง

2. ได้เปรียบในการขายสินค้า

3. วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พบข้อบกพร่องของตนเอง

5. เกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานขาย

6. นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ

 

งานศึกษาค้นคว้า

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ถึงคู่แข่งขันของ 7-11  ว่ามีรายใดบ้าง อย่างน้อย 10 ราย