ชุดการเรียนรู้ เรื่อง โคมไฟด้าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กลุ่มเป้าหมาย  สำหรับอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.ผู้ที่ใช้ชุดการเรียนรู้นี้สามารถทำโคมไฟด้ายได้อย่างถูกต้อง

2.ผู้ที่ใช้ชุดการเรียนรู้นี้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

3.ผู้ที่ใช้ชุดการเรียนรู้นี้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองได้

4.ผู้ที่ใช้ชุดการเรียนรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดความรู้แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 

ในหนึ่งชุดการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปด้วย

1. สมุดคู่มือการประดิษฐ์

2. CD การสอน

3. อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ โคมไฟด้าย

รายละเอียดของชุด โคมไฟด้าย

 

1.บรรจุภัณฑ์

   บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษข้างหน้ากล่องจะระบุชื่อของสินค้าระบุว่ามีชุดทดลอง และราคาของสินค้า ส่วนกล่องข้างหลังจะระบุชื่อของสินค้า ประโยชน์ และระบุช่วงชั้นอายุ

2.สมุดคู่มือการประดิษฐ์ โคมไฟด้าย

   ภายในเล่มจะประกอบไปด้วย รูปภาพอุปกรณ์ทั้งหมดในการประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่ผู้เรียนรู้ต้องเตรียมเอง และอธิบายขั้นตอนในการประดิษฐ์โคมไฟด้ายอย่างละเอียด พร้อมทั้งรูปภาพประกอบที่ขั้นตอน

3. CD การสอน

  ภายใน VDO อธิบายการประดิษฐ์ พร้อมทั้งคำอธิบายในที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด อุปกรณ์ทั้งหมดในการทำและอุปกรณ์ที่ผู้เรียนรู้ต้องเตรียมเอง 

4. อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ โคมไฟด้าย

   ชุดอุปกรณ์การประดิษฐ์ จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดในการประดิษฐ์ เช่น ลูกโป่ง ด้าย กาว หลอดไฟ ฐานหลอดไฟ และสายไฟ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ผู้เรียนรู้ต้องเตรียมเองจะมี กรรไกรและอุปกรตกแต่ง ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้ระบุไว้ใน สมุดการประดิษฐ์และ CD การสอน

การแผ่แพร่งาน

 

โดยแผ่แพร่ให้กับ น.ส. อรอุมา หาญกุดตุ้ม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

     ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้เองจาก สมุดคู่มือการประดิษฐ์และ CD การสอนและลงมือการประดิษฐ์ได้เอง  และประดิษฐ์จนออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้

การประเมิณผลการเรียนรู้

   ผลการเรียนรู้นั้น สามารถประเมิณได้เลยว่าผ่านเกณฑ์การประเมิณหรือไม่ โดยจะประเมิณจากชิ้นงานที่ผู้เรียนรู้ได้ประดิษฐ์เป็นผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

จากผลการประเมิณของผู้เรียนรู้ทั้งนั้น ผ่านเกณฑ์การประเมิณ จากการประดิษฐ์โคมไฟด้าย

 

สวยงาม ลงทุนน้อย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถนำมาประกอบอาชีพเพิ่มรายได้