นำเสนอ ชุดการเรียนรู้

            "ก.ไก่ กับ ข.ไข่ นิทานไทยทำมือ"

                               

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

จุดประสงค์

     1. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน

     2. ฝึกสมาธิ และเสริมทักษะ

     3. ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดระบายสี

องค์ประกอบของขุดการเรียนรู้

    1. สมุดนิทานและเกมฝึกสมาธิ และเสริมสร้างทักษะ

    2. คู่มือการเรียนรู้ และการประดิษฐ์เกมพร้อมกับวัสดุและอุปกรณ์

    3. ภาพหัดระบายสีพร้อมดินสอสี

              

        ซึ่งผู้เรียนสามารถทำการศึกษา หัดอ่าน เล่นเกม และฝึกทักษะ พร้อมกับทำ

การประเมินความรู้ที่ได้รับและผลงานของตัวเอง

รายละเอียดของชุดการเรียนรู้

1.บรรจุภัณฑ์

2.คู่มือการประดิษฐ์ประกอบชุดการเรียนรู้

       ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของชุดการเรียนรู้ องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้

วิธีการทำเกมฝึกทักษะ "กล่องเขาวงกต" วิธีการเล่น ประโยชน์ของเกม และประโยชน์

ของชุดการเรียนรู้นี้

3.วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเกม และภาพให้หัดระบายสีพร้อมกับดินสอสี

        การเผยแพร่งานได้ทำการเผยแพร่งาน โดยเผยแพร่ให้กับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 3  คน ได้แก่

       เด็กชายชัยวัฒน์ วิริยะธนสาร

       เด็กหญิงศุภิสรา สระพรม

       เด็กหญิงจุฑามาศ วรรณศิริ

 

              

      ผู้เรียนได้ศึกษาชุดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถศึกษาได้เองจากคู่มือในชุดการเรียนรู้

และลงมือปฏิบัติเองได้ โดยไม่ต้องมีผู้ให้คำอธิบายเพิ่มเติม ผู้เรียนจะสามารถอ่าน

พร้อมกับเล่นเกม ระบายสี และสร้างเกม เมื่อผลงานสำเร็จแล้ว ผู้เรียนสามารถ

ประเมินผลงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะประเมินได้จากการอ่าน ภาพที่ระบายสี และกล่องเกมที่

ทำขึ้นซึ่งการตกแต่งกล่องเกม และการระบายสีนั้นจะขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เรียน

แต่ละคน

                                    

         โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ชื่นชอบและให้ความสนใจในสมุดนิทาน การทำเกม

และภาพระบายสี เนื่องจากมีลักษณะที่โดดเด่นและสีสันที่สวยงาม น่าสนใจ

 

                                        **********************