แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2553

 

1.สถานการณ์ทั่วไป

ด้วยกรมอุตินิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552-2553 ว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2552 ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ลมหนาวจากประเทศจีนจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ และทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงได้ในบางพื้นที่ ต่อจากนั้นอุณหภูมิทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งบริเวณยอดดอยและยอดภูเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

2.สถานการณ์เฉพาะ

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง สภาพพื้นที่และภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเล็กน้อย และแม้ว่าที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวจัด แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ จึงจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ขึ้น 

3.สมมุติฐาน

3.1 กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน (ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน) ประเมินสถานการณ์ว่า หากสภาพอากาศโดยทั่วไปหนาวจัด ราษฏรอาจประสบปัญหาเดือดร้อน เนืองจากขาดแคลนผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย

3.2 หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนมีขีดความสามารถในการสนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

4. ภารกิจ

 กองอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน ดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอันเนื่องจากภัยหนาว รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย

5. การปฏิบัติ

                     5.1 แนวคิดในการปฏิบัติ 

 5.1.1 เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยหนาว

5.1.2 เพื่อจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ  

5.2.1ขั้นเตรียมการ 

(1) กองอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2552-2553

(2) สำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว และหมู่บ้านที่คาดว่าจะประสบภัยหนาว

(3) ประสานและซักซ้อมหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือราษฎรตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอ

(4) ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ระมัดระวังอัคคีภัย จากสภาพอากาศแห้งแล้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง รวมทั้งจัดการข่าวสารจากกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิด

5.2.2 ขั้นการให้ความช่วยเหลือ 

เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น กองอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน พิจารณาช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในอำนาจหน้าที่ และประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่

6. หน่วยปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอตรอน  ประกอบด้วย

6.1 หน่วยงานหลัก 

6.1.1 ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน (ฝ่ายความมั่นคง)  ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ ฯ  ในการจัดระบบบริหารงาน ประสานงาน การอำนวยการ การกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ

6.1.2 กองร้อย อส.อ.ตรอนที่ 9 เป็นกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก อปพร.ในพื้นที่

6.1.3 สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลตรอน เป็นหน่วยงานตรวจสอบความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือในภารกิจที่รับผิดชอบ

6.1.4 กิ่งกาชาดอำเภอตรอน เป็นหน่วยงานให้การจัดหาผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย

6.2 หน่วยงานรอง       

6.2.1 สถานีตำรวจภูธรตรอน  รับผิดชอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

6.2.2 เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล สนับสนุนกำลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย

6.2.3 สำนักงานท้องถิ่นอำเภอตรอน รับผิดชอบประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

6.3 หน่วยงานสนับสนุน

กรณีปัญหาภัยแล้งเกินขีดความสามารถของกองอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอนให้ขอความช่วยเหลือ ไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด

7. คำแนะนำในการประสาน 

7.1 แผนนี้มีผลใช้บังคับและเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

7.2 เมื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับแผนนี้แล้วให้ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนนี้ และรายงานการเตรียมความพร้อมให้กองอำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอน ทราบ

8.ด้านธุรการและการสนับสนุน

8.1 กำลังคน

8.1.1 สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.ตรอนที่ 9

8.1.2 ข้าราชการ และเจ่าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

8.1.3 พนักงานเทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

8.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

8.3 งบประมาณ

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546

9.การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร

9.1 การบังคับบัญชา

9.1.1 หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ให้อยู่ในการอำนวยการของกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอตรอน โดยมีนายอำเภอตรอน /ผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

9.1.2 ที่ตั้งกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอตรอนและศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอตรอน ตั้งอยู่ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน(ฝ่ายความมั่นคง)ถนนรวมราชกิจ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน หมายเลข โทรศัพท์ 0-5549-1114

9.2 การติดต่อสื่อสาร

9.2.1 โทรศัพท์หมายเลข 0-5549-1114

9.2.2 วิทยุสื่อสารที่ทำการปกครองอำเภอตรอน เป็นความถี่หลัก ข่าย 162.200นามเรียกขาน “ไพฑูรย์” สถานีตำรวจภูธรตรอน เป็นความถี่รอง ข่าย 152.800 นามเรียกขาน “ ตรอน”

9.2.3 ในกรณีจำเป็น สามารถใช้วิทยุสื่อสารในข่ายของส่วนราชการอื่นๆที่มีอยู่เพิ่มเติม