ข้อมูลพื้นฐานของตำบลบางปู

 

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลบางปู เล่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมๆอยู่ริมทะเล (อ่าว)ในทะเลมีปลาชุกชุม ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น ทุกครอบครัวจะมีเรือและเครื่งมือจับปลา ลักษณะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ และบางปูได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล     เทศบาลตำบลบางปูตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเททศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่116 ตอนที่9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ 4.90 ตารางกิโลเมตร โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปู เป็นเทศบาลตำบลบางปู ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม มีถนนสายหลักตัดผ่านในเขตเทศบาล 2 สาย คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 คลองแงะ-นราธิวาส และถนนทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย (สายเกาหลี) ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 15 กิโลเมตร 

 

   

 

 

สภาพทั่วไป 

พื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ติดกับทะเล สภาพชุมชนแออัดและเป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ชุมชนตำบลบางปู 

 

ลักษณะที่ตั้งและอนาเขต

          เทศบาลตำบลบางปู ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ 4.90 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ        อ่าวปูนและป่าสงวนแห่งชาติ

          ทิศใต้                      ติดต่อกับ        ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ       ตำบลยามู     อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ       ตำบลบาราโหม อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี

 

ลักษณะภูมิประเทศ

        มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย ทางตอนเหนือของพื้นที่ติดต่อกับอ่าวบางปูเหมาะสำหรับทำการประมงชายฝั่ง ช่วงน้ำทะเลหนุนน้ำจะทะลักเข้า ทำให้พื้นที่ในส่วนดังกล่าวมีน้ำท่วมอยู่ตลอด

 

การปกครอง

               เทศบาลตำบลบางปู ตั้งอยู่ ณ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ

 1. หมู่บ้านโต๊ะโสม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 มี 2 ชุมชน คือ

1.1                      ชุมชนโต๊ะโสม

1.2                      ชุมชนบือเจาะ

 1. หมู่บ้านบาลาดูวอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 มี 2 ชุมชน ได้แก่

2.1                        ชุมชนบาลาดูวอ

2.2                        ชุมชนบางปูสุเหร่า

 1. หมู่บ้านบางปู ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 มี 4 ชุมชน ได้แก่

3.1                        ชุมชนบางปูอานามัย

3.2                        ชุมชนบางปูกือลอ

3.3                        ชุมชนบางปูตือเงาะ

3.4                         ชุมชนบางปูตือลอจือแร

 

 

 

 

 

การประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก ทำการประมง ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

     - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล  

อาหารแปรรูป ได้แก่สาหร่ายผมนาง
สาหร่ายเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่นำมาจากทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย เมื่อได้ชิมแล้วต้องซื้อรับประทาน เพราะรสชาดที่อร่อยมีโปรตีนสูง ไม่มีไขมัน
นำมาตากแดดจนแห้ง แล้วตากน้ำค้าง 2-3 คืน เส้นจะเป็นสีม่วง เมื่อนำมาปรุง : ล้างกับน้ำธรรมดาให้สะอาด แล้วนำมาคลุกกับเครื่องปลุกให้เข้ากัน เอาน้ำยำมาราดให้เข้ากันบริโภคกับใบชะพลู
คุณค่าโภชนาการของสาหร่าย ความชื้น 85 - 88 % โปรตีน 8 - 10 % เส้นใย 2 - 5 %

หัตถกรรม-จักสาน/ทอ ได้แก่กรงนก
ทำด้วยหวาย และไม้ไผ่แกะสลักเป็นลายดอกบนไม้ไผ่
เอาไม้ไผ่มาผ่าเป็นซี่เล็กๆ แล้มมาเหลาให้กลม แล้วมาสานเป็นรูปกรงนก

 

 

ข้อมูลและสถานที่สำคัญของตำบล

1. สถานีอนามัยบางปู
2. หมวดการทางอำเภอยะหริ่ง
3. โรงเรียนบ้านบางปู
4. โรงเรียนบ้านบือเจาะ

 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

ถนนรามโกมุท จากที่ว่าการอำเภอยะหริ่งถึงตำบล ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เส้นทางสัญจรสะดวก สามารถเดินทางได้ด้วยยานพาหนะ
ทุกประเภท

 

 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

1. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
2. มีประปาทุกหมู่บ้าน
3. โทรศัพท์สาธารณะมีทุกหมู่บ้าน

 

จำนวนประชากรของตำบลบางปู

ประชากร ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร ปี 2552 เทศบาลตำบลบางปูมีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 9,467คน แยกเป็นชาย 4,648คน หญิงจำนวน 4819 คน จำนวนครัวเรือน 1,699 ครัวเรือน

 

         - อัตราย้ายเข้า ย้ายออก การเกิดและการตาย

 

          ข้อมูลประชากรตำบลบางปู ปี 2552 แสดงเป็นตารางดังนี้

 

ประจำเดือน

ย้ายเข้า

ย้ายออก

แจ้งเกิด

แจ้งตาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

มกราคม

15

11

6

6

-

-

4

4

กุมภาพันธ์

10

5

3

5

-

-

3

2

มีนาคม

12

11

8

7

-

-

3

-

เมษายน

7

8

3

2

-

-

1

4

พฤษภาคม

18

11

6

3

-

-

1

4

มิถุนายน

13

10

4

5

-

-

3

3

กรกฎาคม

6

10

6

2

-

-

3

2

สิงหาคม

14

6

1

3

1

-

3

1

กันยายน

6

5

2

-

-

-

-

2

ตุลาคม

13

13

8

2

-

-

1

2

พฤศจิกายน

14

3

6

1

-

-

3

-

ธันวาคม

8

10

5

2

-

-

1

5

รวม

136

103

58

39

1

-

26

27

 

      จากอัตราการย้ายเข้า ย้ายออก การเกิดและการตายของประชากรในตำบลบางปูนั้น ชี้ให้เห็นว่า อัตราการย้ายเข้าของประชากรชายและหญิงเมื่อเทียบกันแล้ว ประชากรชายจะมากกว่าหญิงอยู่ที่ 136 คน หญิง 103 คน อัตราการย้ายออกประชากรชายจะมีมากกว่าทั้งหมด 58 คน หญิง 39 คน อัตราการเกิดจากการแจ้งเกิดในปี 2552 มีผู้แจ้งเกิดแค่คนเดียวคือชาย 1 คน  และอัตราการตายประชากรชายมีน้อยกว่าทั้งหมด 26 หญิง 27 คน

       จากตารางข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า การที่ชายมีการย้ายเข้าและย้ายออกมากกว่าหญิงนั้นอาจเป็นเพราะว่า ผู้ชายนั้นมักออกทำงานนอกบ้านในการดูแลครอบครัวส่วนผู้หญิงจะดูแลลูกๆ อยู่ที่บ้านจึงทำให้ผู้หญิงไม่คอยออกนอกบ้านมากนัก และสาเหตุอีกประการคือ การที่ชายแต่งงานทำให้ต้องย้ายไปอยู่บ้านภรรยาหรือภรรยาย้ายไปอยู่บ้านของสามี และอาจมีการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือแยกบ้านไปอยู่ที่จากที่เคยอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ส่วนอัตราการเกิดและการตายนั้นคนส่วนไม่ได้ไปแจ้งเกิดจึงเป็นเหตุทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่มีหรือมีน้อยกว่าอัตราการตายที่คนส่วนมากไปแจ้งตายและสำหรับสาเหตุของการตายนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่ประชากรประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ

และอายุที่ชราภาพมากกว่า ส่วนการตายที่เกิดจากเหตุการณ์สามจังหวัดนั้นมีเป็นบางส่วนเท่านั้น

 

โครงการและกิจกรรมในตำบลบางปู

           1.โครงการอบรม อาสาสมัครอปพร. ดับเพลิง

          2.โครงการเข้าสุนัตหมู่

          3.กิจกรรมวันเทศบาล

         4.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

         5.โครงการ มอบอุปกรณ์การจราจรแก่ สภ.อ.ยะหริ่ง

         -มอบวัสดุการศึกษาแก่โรงเรียนตาดีกา

              -มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน

          6.โครงการส่งเริมการทำข้าวเกรียบและขนมต่างๆ

          7.การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบางปู

          8.โครงการก่อสร้าง

          9.สินค้า OTOP เทศบาลตำบลบางปู

 

 

ศาสนาและการศึกษา

ศาสนา

 1. ประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 2. สถานประกอบศาสนกิจได้แก่ มัสยิดและสุเหร่า ในเขตเทศบาลตำบลบางปูจำนวน 13 แห่งคือ
  1. มัสยิดนูรุดดีน
  2. มัสยิดนุรอีมาน
  3. มัสยิดตักวา
  4. มัสยิดฟารุก
  5. มัสยิดอิควะฮื
  6. มัสยิดตะอาวุน
  7. มัสยิดนูรฮีดาวยะห์
  8. มัสยิดจือแร
  9. มัสยิดฮุกกุมมุสลีมีน
  10. มัสยิดฟุรกอน
  11. มัสยิดดารุสลาม
  12. มัสยิดมูฮาจีรีน
  13. มัสยิดนาหัฎอตุลอีวาน

 

 

การศึกษา

ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนบางปู
 2. โรงเรียนบือเจาะ
 3. โรงเรียนมุสลิพัฒนศาสตร์

 

 

 

 

กรณีศึกษาข้อมูลประชากรที่ชุมชนบือเจาะ ต. บางปู อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี

        

สภาพทั่วไปของชุมชน

ชุมชนบือเจาะเป็นชุมชนหนึ่งที่มี พื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่ม สภาพชุมชนแออัด

เป็นชุมชนมุสลิม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ของตำบลบางปู

          ลักษณะของครัวเรือนในชุมชน

                ลักษณะของครัวเรื่อนในชุมชนบือเจาะนั้น ครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือจะอยู่กันเพียงพ่อ แม่และลูก บางครองครัวเท่านั้นที่จะอยู่เป็นครอบครัวขยายที่มีทั้งปู่ ย่า ตายายอยู่ร่วมด้วย

          การทำงานและการประกอบอาชีพในชุมชน

การทำงานและการประกอบอาชีพภายในชุมชน บือเจาะ ชาวบ้านจะทำงานหลากหลาย เช่นทำงานขายเสื้อกระสอบ(เสื้อมือสอง)จะเป็นที่นิยมขายกันมาก บางครอบครัวจะประกอบอาชีพประมง จับปลาเนื่องจากสภาพทั่วไปของตำบลพื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ติดกับทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำมาหากินของชาวบ้าน

 

          ประเพณี วัฒนธรรม

         1. ประเพณีการเกิด

         2. ประเพณีเข้าสุนัต

         3. ประเพณีแต่งงาน

         4. ประเพณีมาแกปูโละ

         5. ประเพณีทำศพ

         6. การบริจาคซากาต

 

          

จำนวนประชากร จำแนกตามหมวดอายุ เพศ ของชุมชน บือเจาะ 40 ครัวเรือน

 

หมวดอายุ (ปี)

เพศ

ชาย

ชาย

80-84

-

1

75-79

-

-

70-74

3

-

65-69

5

5

60-64

3

3

55-59

3

4

50-54

4

6

45-49

13

7

40-44

13

10

35-39

11

9

30-34

11

7

25-29

7

14

20-24

11

15

15-19

7

12

10-14

9

10

5-9

8

11

0-4

8

8

รวม

116

122

 

 

 

การศึกษา

       สำหรับการศึกในชุมชน ประชากรที่ศึกษาทั้งหมด ประมาณ 57 คน แยะตามระดับการศึกษาดังนี้

 ระดับปริญญาตรี   จำนวน 12 คน

 ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน 13 คน

 ส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นระดับประถมศึกษา

       จากการศึกษาพบว่า ประชากรในพื้นที่นั้นจะมีการศึกษาเป็นส่วนใหญ่คือในช่วงอายุ 5-24 ปี

   

 สรุปชุมชน

          ชุมชนบือเจาะเป็นชุมชนหนึ่งที่มี พื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่ม สภาพชุมชนแออัด ลักษณะของครัวเรื่อนในชุมชนบือเจาะนั้นเป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนมากครอบครัวส่วนใหญ่มักจะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือจะอยู่กันเพียงพ่อ แม่และลูก บางครองครัวเท่านั้นที่จะอยู่เป็นครอบครัวขยายที่มีทั้งปู่ ย่า ตายายอยู่ร่วมด้วยการประกอบอาชีพภายในชุมชน บือเจาะ ชาวบ้านจะทำงานหลากหลาย เช่นทำงานขายเสื้อซึ่งเป็นที่นิยมขายกันมาก บางครอบครัวจะประกอบอาชีพประมง จับปลาเนื่องจากสภาพทั่วไปของตำบลพื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ติดกับ มีปรัเพณีวัฒนธรรมคือ  การเกิด การเข้าสุนัต

แต่งงานมาแกปูโละ  ทำศพ และการบริจาคซากาตในชุมชนมีประชากรในพื้นที่  ประมาณ 238 คน จากทั้งหมด 40 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 116 คนและหญิง 122 คน คนในชุมชนส่วนใหญจะช่วยเหลือกันและสามัคคีกัน

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่ม

 

นางสาวแวนูรมาร์ แวอีซอ  รหัสนักศึกษา   5020210493

นางสาวซากีรา   สามะจิ              ,,             5020210075

นางสาวมัลดียะห์   เปาะแต        ,,              5020210341

นางสาวสาวิตรี  หลีเจริญ          ,,               5020210543

นางสาวอารีดัน  คาเดร์              ,,               5020210677