จากการตระหนักถึงความจำเป็นของการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลโดยปกติแล้วในระบบกฎหมายปัจจุบัน กฎหมายภายในรัฐย่อมใช้บังคับนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในรัฐนั้น ๆ ถ้าหากบุคคลที่เป็นคนชาติของรัฐ ผูกนิติสัมพันธ์อยู่แต่เฉพาะภายในรัฐของตน ปัญหาเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายย่อมไม่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารคมนาคมมีมากขึ้น การติดต่อระหว่างคนชาติของรัฐต่างๆ จึงเป็นไปโดยง่าย ปัญหาเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ย่อมมีมากขึ้น การกำหนดเงื่อนไขทางกฎหมายของคนต่างชาติที่เข้ามาในรัฐของตนก็เป็นสิ่งจำ เป็น อีกทั้งความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ระหว่างประเทศขยายตัวทำให้นิติ สัมพันธ์ของเอกชนที่ติดต่อกันมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายระบบมากขึ้น นิติสัมพันธ์ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับกฎหมายหลายระบบนั้นอาจเป็นนิติสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน หรือเกี่ยวกับนิติกรรม แต่ถ้านิติสัมพันธ์ของเอกชนมีจุดเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในหลายระบบ ทำให้เกิดมีปัญหาว่ากฎหมายภายในของรัฐใดพึงใช้บังคับแก่นิติสัมพันธ์นั้น

                เค้าโครงของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในแนวทางการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส เนื้อหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล จึงมีขอบข่าย ครอบคลุม ถึงเรื่องสำคัญอยู่ 4 เรื่องด้วยกัน ซึ่งจะได้ทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษากัน

                1. การแบ่งสรรเอกชนระหว่างประเทศ หมายความถึง การจำแนกเอกชนว่าควรจะสังกัดอยู่ในรัฐใดและจะใช้เครื่องมืออะไรในการจำแนก เอกชนดังกล่าว ดังนั้น สัญชาติก็ดี ภูมิลำเนาก็ดี ถิ่นที่อยู่ก็ดี จึงเป็นองค์ประกอบที่เป็นจุดเกาะเกี่ยวกับระบบกฎหมายภายใน   โดยได้ศึกษา กฎหมายสัญชาติ เนื่องจากกฎหมายสัญชาติเป็นเครื่องช่วยในการกำหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคล ซึ่งทำให้บุคคลนั้นเกิดมีหน้าที่หน้าที่ต่อรัฐซึ่งตนมีสัญชาติอยู่ พร้อมกันนั้นก็ทำให้บุคคลมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่ให้สัญชาติแก่ตน การมีสัญชาติมีความสำคัญซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าในประเทศไทยยังมีบุคคลที่มีสถานะไร้สัญชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ซ้ำร้ายกว่านั้นยังมีบุคคลที่อยู่ในสถานะเป็นบุคคลไร้รัฐที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ของประเทศใดๆเลยในโลก ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                2. นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบัน กำลังเข้าสู่ยุคที่จะมีการเปิดเสรีการค้าในด้านการค้าและการบริการ จึงทำให้มีการเข้ามาของชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การศึกษานิติฐานะของคนต่างด้าวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เกี่ยวกับการคุ้มครองคนต่างด้าว ฐานะของคนต่างด้าวในฐานะของกฎหมายภายในรัฐ ซึ่งสิทธิของคนต่างด้าวถูกกำหนดโดยกฎหมายภายในและสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ได้ทำกับต่างชาติ

                3.กฎหมายขัดกัน เป็นหัวใจของการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การขัดกันแห่งกฎหมายเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่ช่วยหากฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับคดี ในฐานะเป็นเครื่องช่วยในการเลือกใช้กฎหมาย (choice of law) เมื่อคดีนั้นมีจุดนิติสัมพันธ์กับกฎหมายหลายระบบ (ที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ) เพื่อที่จะทำให้ศาลนั้นทราบว่าในคดีนั้นควรจะใช้กฎหมาย (ภายใน) ของประเทศใดใช้บังคับ ซึ่งอาจเป็นกฎหมายต่างประเทศหรือ กฎหมายภายในของประเทศก็ได้

                4.การรับรองและบังคับตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นเรื่องๆ หนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่สองประเด็น คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการขัดกันแห่งอำนาจศาล ที่จะมีพิจารณาคดีว่าศาลภายในประเทศใดจะเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีกับการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนก คดีบุคคล