คำกล่าวรายงานในพิธีปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำกิจกรรมนิสิต

***************************************

เรียน ...รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต..........

ผม/ดิฉัน ในนามของคณะทำงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมนิสิต รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ กรุณาให้เกียรติรับเชิญมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการในวันนี้

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมนิสิต เป็นโครงการซึ่งกองกิจการนิสิตได้จัดขึ้น ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ คณะทำงานได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ 4 ประการ

1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการดำเนินงาน

ในฐานะผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต

2. เพื่อให้นิสิตเกิดพื้นฐานทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการนำไป ใช้ในการดำเนินงานในฐานะผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต

3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตสำนึกที่พึงมีสำหรับการเป็นผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต

4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการนี้จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2551 ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำองค์การ ชมรม สโมสรนิสิต จากวิทยาเขตบางเขน 82 คน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 8 คน รวม 90 คน รูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกทักษะสังคม กิจกรรมการสัมมนา และได้จัดให้มีกิจกรรมคำขวัญในการดำเนินงาน ซึ่งในปีนี้ได้คำขวัญว่า KASET ซึ่งย่อมาจากคำว่า

K = Knowledge

A = Advance

S = Social

E = Efficiency

T = Teamwork

ริเริ่ม สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สามัคคี

****************************************

จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 วัน ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินโครงการในเบื้องต้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ และในการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีนิสิตที่สามารถผ่านเกณฑ์ การฝึกอบรมและสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต ได้กระทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตผู้ผ่านการฝึกอบรม และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ตลอดจนกล่าว ปิด โครงการในลำดับต่อไป

คำกล่าวปิด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำกิจกรรมนิสิต

*****************************

เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต

และนิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี ปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมนิสิต ในวันนี้

จากการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วัน ที่ผ่านมาทุกท่านคงจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเป็นผู้นำ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ ที่ว่าเป็นศิลป์ ก็เพราะว่าจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะสภาพการณ์ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับจึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งองค์ความรู้และศิลปะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันสิ้นสุด จากสื่อต่าง ๆ หรือจากการเลียนแบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ กิจกรรมนิสิตจึงเป็นเสมือนสนามทดลอง ให้นิสิตได้ทดลองฝึกเพื่อการประเมินภาวะผู้นำของตนเอง ก่อนก้าวสู่สนามจริงที่ยุ่งยากและซับซ้อนในอนาคต ถือได้ว่าทุกท่านได้รับโอกาสที่ดีกว่านิสิตคนอื่นๆ ซึ่งผมหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในฐานะ ผู้นำองค์การกิจกรรมนิสิตต่อไปในอนาคต

ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อคณะผู้ดำเนินงาน และวิทยากร ที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมามอบความรู้เป็นวิทยาทานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมการฝึกอบรม ขอแสดงความขอบคุณต่อนิสิตทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ และส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามที่ได้มุ่งหวังทุกประการ กระผม ถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านถึงพร้อมด้วยพลังความคิด พลังปัญญา พลังแห่งจิตใจใฝ่ดี เพื่อเป็นพลังแห่งการรังสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ขอให้ทุกท่านจงได้รับสัมฤทธิผลตามที่ทุกท่านได้มุ่งหวังทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอ ปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมนิสิต ณ บัดนี้