คำกล่าวรายงานพิธีเปิด

   อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

   ของ นายจำลอง หมู่ม่วง

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

              **************************************

 เรียน ท่านอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

กระผมรู้สึกยินดี ที่ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ในนามของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่ทุกคน กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ โดย

ใช้ศูนย์ข้อมูลตำบล เป็นอาคารที่ทำการหลังแรก ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ ณ บ้านชายคลองตำบลพนมทวน และได้ใช้เป็นที่ทำการจนถึงปี ๒๕๔๗ ด้วยอาคารเดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมทวน และอาคารเริ่มคับแคบประกอบกับ อบต.พนมทวนได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ จากหน่วยงานต่าง ๆ

ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ จึงได้เสนอของบประมาณในการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โดยใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลพนมทวน เป็นสถานที่ก่อสร้างและใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๖ เดือน อาคารหลังดังกล่าว ได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม จุดให้บริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

 

 ----------------------------------------------------------------

คำกล่าวพิธีเปิด

      อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

      ของ นายอำนาจ ผการัตน์

      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

                           ************************************

          ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน จากคำกล่าวรายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ทำให้ทราบว่า นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ แห่งการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนมากว่า ๑๐ ปี ได้เห็นพัฒนาการและความเจริญเติบโตของชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ตลอดจนประชาชนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน

ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวนหลังใหม่ ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการของประชาชนชาวตำบลพนมทวนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นศูนย์รวมของพลังประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ณ บัดนี้