กลอน ห้องสมุด

            ทุกทุกคนเกิดมาหาความรู้  ไม่ใช่อยู่แต่บ้านนอนขี้เกียจ

ต้องหมั่นอ่านหนังสือให้ละเอียด  เพื่อเพิ่มเกียรติให้ตนในภาคหน้า

 

          แหล่งความรู้มีมากให้จำจด  อนึ่งบทห้องสมุดน่าศึกษา    

 หาความรู้ได้โดยเปิดตำรา  ฝึกค้นคว้าหาได้ด้วยตนเอง