ใบลากิจ
ตัวอย่างใบลากิจ
                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช19 เมษายน  2550เรื่อง   ลากิจเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาทุกท่าน                เนื่องด้วยดิฉันนางสาวเพ็ญพักตร์  สีมาคาม  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่  58  ชั้นปีที่ 1 ต้องไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพญาติ   ที่จังหวัดเลย จึงขอลาหยุดการเรียนเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 24-26 เมษายน 2550  เมื่อครบกำหนดแล้วข้าพเจ้าจะมาเรียนตามปกติ                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                                                                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ                                                                                                           พิมพา  ราชอินตา                                                                                             ( นางสาวพิมพา  ราชอินตา)ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ               สมคิด  ราชอินตา    (  นายสมคิด  ราชอินตา)                     ผู้ปกครอง