การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง(tide)เกิดจากแรงของ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงระหว่าง แรงดึงดูดต่อระยะทาง ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่า ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกและดวงจัทร์มาก ดังนั้นอิทธิพลการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง จะเกิดจากดวงจันทร์มากกว่า แต่ถ้าโลกดวงจัทร์และดวงอาทิตย์มาอยู่ในแนวเดียวกัน จะเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเป็นอย่างมาก เราเรียกว่า น้ำมาก(spring tide) ซึง่เป็นผลมาจาก น้ำเป็นของเหลวเมื่อถูกดูด และแรงศูนย์กลางเพียงเล็กน้อย ก็จะไหลถ่ายเทไปรวมยังจุดเดียวได้  แต่ถ้าดาวจัทร์ และดวงอาทิตย์ มีแรงดึงดูดที่กระทำต่อโลกเป็นมุม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจะมีน้อยมาก เรียกว่า น้ำตาย(Neap tide)ซึ่งน้ำขึ้นน้ำลงแต่ละแห่งบนโลกไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยขึ้นหรือลงที่ประมาณ 1-3 เมตร