งานขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. งานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่าย

     1.1 ระบบขายตรง

     1.2  ระบบผ่านตัวแทนคนกลาง

2. งานขายที่แบ่งตามระบบงาน

     2.1 งานขายที่ใช้พนักงานขาย

     2.2 งานขายที่ไม่ใช้พนักงานขาย

 

นักเรียน ลองแสดงความคิดเห็น ตามทัศนะของตนเองดูว่า ประเภทของงานขาย ถ้าไม่ได้แบ่งตามลักษณะดังกล่าว จะสามารถตามลักษณะใด ได้บ้าง หรือ นักเรียนลองอภิปรายว่า ประเภทของงานขาย มีลักษณะอย่างไร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญ


งานขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. งานขายที่แบ่งตามระบบการจัดจำหน่าย แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
    1)ระบบการขายตรง (Direct Sales)
การขายสินค้าตามบ้าน (Door to Door Selling)
การขายโดยไปรษณีย์ (Mail Selling)
การขายโดยใช้โทรศัพท์ (Telephone Selling)

    2)ระบบผ่านตัวแทนคนกลาง (Middleman Sales)
พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middleman)
ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman)

 

2. งานขายที่แบ่งตามลักษณะงาน แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
    1)งานขายที่ใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
งานขายปลีก (Retail Selling)
งานขายส่ง (Wholesales Selling)
งานขายด้านอุตสาหกรรม (Industrial Selling)
    2)งานขายไม่ใช้พนักงานงาย (Non-Personal Selling)
การโฆษณา (Advertising)
การจัดแสดงสินค้า (Display)
การส่งเสริมการขาย (Promotion)
การบริการตนเอง (Self Service)

 


ลักษณะของงานขาย
1.งานขายที่ต้องใช้เวลาในการขายและการเตรียมการขายมาก
2.งานขายที่ขายได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะขายได้อีก
3.งานขายที่ขายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
4.งานขายที่ต้องมีการบริการหลังการขาย
5.งานขายที่เตรียมการขายน้อยและไม่ต้องมีบริการหลังการขาย

 

   ประเภทของพนักงานขายตามลักษณะของงานขาย

 
1. พนักงานขายในงานขายอุตสาหกรรม (manufacturer’s Representatives)
    1)พนักงานขายในอุตสาหกรรมทั่วไป
    2)วิศวกรฝ่ายขาย
    3)พนักงานขายฝ่ายบริการ
2. พนักงานขายในงานขายส่ง
    1)พนักงานขายบุกเบิก
    2)พนักงานขายประจำรถส่งสินค้า
    3)พนักงานขายส่ง
    4)พนักงานแนะนำสินค้า

3.พนักงานขายปลีก
    1)พนักงานขายในร้านหรือตามเคาน์เตอร์
    2)พนักงานขายสินค้าเฉพาะอย่าง
    3)พนักงานขายสินค้าตามบ้าน
    4)พนักงานขายสินค้าตามเส้นทาง

 

อ้างอิง : http://noonoi.ssrw.ac.th/n2.htm