แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเรื่อง   อักษรไทย  เล่มนี้

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ    เพื่อเกิดความเข้าใจในบทเรียนและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง    ในแต่ละเล่มประกอบด้วย

เนื้อหาความรู้และมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ความเข้าใจ   แบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้ประกอบด้วย

 

-แบบทดสอบก่อนเรียน

-ความรู้เรื่อง  อักษรไทย

-กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

-แบบทดสอบหลังเรียน

-เฉลยกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

-เฉลยคำตอบแบบทดสอบ

ดูแบบฝึกทักษะภาษาไทยแบบ e-book คลิ๊ก