โดย นายวิชัย กิจมี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ รายงานว่า
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช)
                กระผมในนามของกลุ่มงานวิชาการ ผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินป่าไม้” ขอเรียนว่า การสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2549 ได้กำหนดนโยบาย “…ให้มีสถานที่และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานระดับสำนักและกอง ตลอดจนหน่วยงานภาคสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานจากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร...” ประกอบกับนโยบายของกลุ่มงานวิชาการที่จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการก่อนการประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการป่าไม้ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร ทั้งภาคราชการป่าไม้และส่วนราชการอื่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและผู้นำประชาชนโดยทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งเป็นการขยายผลสู่การศึกษาวิจัยของกลุ่มงานวิชาการให้ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดต่อไป
                  จากแนวนโยบายดังกล่าว จึงจัดให้มีการเสวนาและสัมมนาในเรื่อง “แนวเขตที่ดินป่าไม้” โดยจัดการเสวนาย่อยมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นการเสวนาของภาคราชการป่าไม้ ครั้งที่สองเป็นการเสวนาของภาคราชการโดยส่วนราชการอื่น และครั้งที่สามเป็นการเสวนาของภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชน จากการเสวนาทั้งสามครั้งที่ผ่านมามีประเด็นความเห็นที่สำคัญร่วมกัน 3 ประการ กล่าวคือ (1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประสบอยู่ในปัจจุบันจะแก้ไขอย่างไร (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตป่าจะทำอย่างไร และ (3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าไม้และแนวเขตที่ดินป่าไม้จะทำอย่างไร
                    ความเห็นร่วมกันดังกล่าวได้นำมาเป็นประเด็นในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินป่าไม้” และเพื่อให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ตรงเป้าหมาย จึงจัดให้มีการปฐกถาพิเศษในเรื่อง ความจำเป็นที่ต้องมีพื้นที่ป่าไม้สำหรับประเทศไทย และการบรรยายพิเศษในเรื่อง สถานการณ์และอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้นำชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มาร่วมดำเนินการ
                     สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรรวมจำนวน 70 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปฎิรูปที่ดิน สำนักงานที่ดิน และสำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายประชาชน ซึ่งใช้เวลาดำเนินงานรวม 2 วัน
โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                1. เพื่อรับทราบ เรียนรู้ และประมวลประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนวเขตที่ดินป่าไม้
                2. เพื่อรับฟังข้อเสนอ แนวทางจัดการ แนวเขตที่ดินป่าไม้แบบบูรณาการ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
                3. เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการแนวเขตที่ดินป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การจัดการที่ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป
                บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้โปรดให้แนวคิดหรือนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และกระทำพิธีเปิดการสัมมนาต่อไป
 
********************